KontorP6010015

Fag til lunsj

Gratis nettmøter – faglig påfyll i en travel hverdag

Sensorisk Profil 2 – Erfaringer fra kommune og spesialisthelsetjeneste 

22. september 2021 kl. 11.00 – 12.00

Er du nysgjerrig på hvordan ergoterapeuter kan bidra til å forstå, og tilrettelegge for, barn som sliter med sansebearbeiding? Ønsker du å vite mer om Sensorisk Profil 2 som kartleggingsredskap?

Kjersti Hustoft, ergoterapispesialist i barns helse i Bodø kommune, og Beate Nordnes, ergoterapispesialist i barns helse ved Sykehuset i Vestfold, står for serveringen. De deler erfaringer fra bruk av Sensorisk Profil 2 som ergoterapeut i henholdsvis kommune og spesialisthelsetjeneste. Hvem bruker de den til, hvordan og til hvilken nytte?

Opptak fra Sensorisk profil 2 til lunsj

Sensorisk profil 2 til lunsj. Kjersti Hustoft, ergoterapispesialist i barns helse i Bodø kommune, og Beate Nordnes, ergoterapispesialist i barns helse ved Sykehuset i Vestfold.

Sensorisk profil 2 til lunsj. PDF Kjersti Hustoft og Beate Nordnes.

Online kurs i Certificate in Ayres Sensory Integration (CASI) 

Sensory Integration Education 

Sensory Integration Network / Facebook

Lunsjen hadde over 50 deltakere.

ASK til lunsj – Ergoterapeuters rolle og kompetanse

24. juni 2021 kl. 11.00 – 12.00

Spesialergoterapeut Hege Marit Lybeck Lund vil i denne lunsjen snakke om Alternativ Supplerende Kommunikasjon, ASK. 

 • Hva er ASK? Når bruker vi ASK?
 • Betydningen av et godt språkmiljø.
 • Ulike metoder for å snakke sammen.
 • Motorikk.
 • Kommunikative kompetanseområder.
 • Ergoterapeutens rolle i ASK-saker

Opptak fra ASK til lunsj: 

ASK til lunsj – Alternativ og supplerende kommunikasjon. Ved Hege Marit Lybeck Lund spesialergoterapeut habiliteringstjenesten i Lillehammer.

ASK til Lunsj – Alternativ og supplerende kommunikasjon. (PDF) Hege Marit Lybeck Lund

ASK – Alternativ og supplerende kommunikasjon. (www.statped.no/ask)

Pekeprat hver dag

Lunsjen hadde 22 deltakere.

Ergoterapi for barn i små kommuner -hvor er mulighetsrommet?

12. mai 2021, kl. 11.00-12.00

Arrangør: Region Nord  

Tema var ergoterapi for barn i små kommuner og hvordan kan en jobbe med barn når en er alene som ergoterapeut i kommunen? Ergoterapeutspesialist i barns helse, Heidi Fløten, som arbeider ved Nordlandssykehuset og ergoterapeut Ingunn Dalhaug, som arbeider i Bodø kommune, delte erfaringer, mulige innfallsvinkler og oppfordret til diskusjon og spørsmål om hvordan en kunne starte opp med å arbeide med barn som kommunalergoterapeut.  

Tema var blant annet bruk av sensorisk profil, Velferdsteknologi-kartlegging, PEDI og finmotorisk kartlegging siste året i barnehagen. 

Dersom du ønsker tilgang til delingsplattformen for velferdsteknologi som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet om velferdsteknologi for barn, ta kontakt med Ingunn Dalhaug på mail: ida@ergoterapeutene.org

Opptak fra Fag til lunsj:

Ergoterapi for barn i små kommuner. Ved Heidi Fløten og Ingunn Dalhaug.

Ergoterapi for barn i små kommuner. (PDF) Ved Heidi Fløten og Ingunn Dalhaug.

Lunsjen hadde 78 deltakere og stort engasjement i diskusjonen.

NAV kurs Overganger for barn og unge.

Kunskapsbanken.net

Fag til lunsj er godkjent som ergoterapifaglig kurs meritterende med en time til ergoterapispesialist innen barns helse.

Ved søknad om godkjenning til ergoterapispesielt kan det oppgis deltakelse på ergoterapeutiske digitale kurs og møteplasser, men disse timene kan ikke utgjøre mer enn en tredjedel av kravet om 200 kurstimer. (lag en oversikt på eget vedlegg)

Webinar – Ergoterapi ved Covid-19

13. april 14.00 til 15.30

Arrangør: Ergoterapeutene region Oslo

Ingrid Berggren, spesialergoterapeut på Karolinska Universitetssjukhus i Sverige, kommer til å forelese om ergoterapeutenes rolle til COVID-19 pasienter på intensivpost, samt videre oppfølging etter utskrivelse. I tillegg vil Malin Mongs, ergoterapeut på OUS blant annet snakke om POTS (Postural orthostatic tachycardia syndrom) og «long covid», altså de som blir mildt syke med langvarige konsekvenser.

Ergoterapi ved Covid-19. Opptak fra webinar

Ergoterapi og POTS. (PDF) Malin Mongs Fagutviklingsergoterapeut Oslo Universitetssykehus

Journaldokumentasjon – hvorfor, hva og hvordan?

12. mars 2021, kl. 11.00 – 12.00

Her vil en reflekterer rundt ergoterapeuters kompetanse og journalføring.

Delta her

Om fag til lunsj

Innlederne tar utgangspunkt i et kvalitetsutviklingsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har som mål å heve kvaliteten på ergoterapijournalføring.

Temaer som belyses er bland annet: juss, dokumentere ergoterapiprosessen og ergoterapi fagterminologi.

Du møter:

Lene Fogtmann Jespersen, Fagutviklings ergoterapeut/ student koordinator ved OUS  og Malin Mongs, Fagutviklings ergoterapeut ved OUS.

Journaldokumentasjon –hvorfor, hva og hvordan? (PDF) Lene Fogtmann Jespersen og Malin Mongs.

Lunsjen hadde over 100 deltakere.

Slik kan du bidra på neste fagkongress! 27.januar 2021.

I februar 2022 arrangeres den neste Fagkongressen.

Her får du mer informasjon om kongressen, hvordan du kan bidra og tips til hvordan skrive et sammendrag (abstrakt) av noe du vil presentere. Lenke til abstractportalen.

Spørsmål sendes til: fagkongress@ergoterapeutene.org

Fristen for å sende inn abstrakt til neste fagkongress er 15. april 2021.

Om fagkongressen

Den nasjonale fagkongressen i ergoterapi arrangeres hvert 4. år, og neste kongress skal være i Stavanger i februar 2022.

Dette er en møteplass for alle ergoterapeuter i Norge, der du både kan gi og få påfyll og inspirasjon fra forskning og fagutvikling, dele kunnskap og erfaringer, og møte kollegaer som jobber med det samme som deg.

Dagens innledere

På Faglunsjen møter du Inger Hellem og Fanny A. Jakobsen fra programkomiteen og kongressleder Randi Skumsnes.


Slik kan du bidra! På den 7. norske fagkongressen i ergoterapi i Stavanger 2022. (PDF)

Lunsjen hadde 28 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.

Hverdagsrehabilitering for personer med demens?                             24. november 2020.

Hverdagsrehabilitering er et etablert tilbud i mange kommuner, men ofte har personer med demens blitt ekskludert fra målgruppen. Trenger det være sånn?

Med støtte kan personer med demens også komme fram til rehabiliteringsmål. Det finnes strategier som personer med demens kan bruke for å nå sine mål og fungere på sitt optimale med demens.

Dagens innleder

Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut i Aldring og helse, deler av sin kompetanse og erfaringer.

Se opptak fra «Fag til lunsj» Hverdagsrehabilitering for personer med demens? Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut i Aldring og helse.

Hverdagsrehabilitering for personer med demens. PDF

Clare m.fl.2018 Artikkel

Lunsjen hadde 208 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.

Ergoterapi for barn og unge. 4. november 2020.

«Ergoterapi for barn og unge; kunnskap, kompetanse og mulighetsrom.»

Om foreleserne:

Mona Asbjørnslett, førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen ved OsloMet og Ingvill Drevland, ergoterapeut og stipendiat på tema barn- og unges hverdagsliv, fokus på helsefremming og psykisk helse.

Sammen svarer de på spørsmålene:

 • Hva er ergoterapeuters overordnede kompetanse
 • Hvor og hvordan, bør ergoterapeuter bruke sin kompetanse overfor barn og unge?
 • Hva er (bør være) vårt mulighetsrom- tanker for fremtidig ergoterapi

Se opptak fra» Fag til lunsj» Ergoterapi for barn og unge. Mona Asbjørnslett førsteamanuensis og Ingvill Drevland stipendiat ved OsloMet.


Ergoterapi for barn og unge, kunnskap, kompetanse og mulighetsrom. PDF Ved Mona Asbjørnslett og Ingvill Drevland.

Lunsjen hadde langt over 150 deltakere og mange deltok i diskusjonen etterpå.

Fag til lunsj om ASSS -prioriteringsnøkkelen 3.september kl. 11-12

Fagnettverket har utarbeidet ASSS-prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapi.

Thomas Andersen, ergoterapeut og fagkoordinator fra Fredrikstad kommune, leder av Fagnettverk ergo- og fysioterapi, som er en del av ASSS-kommunehelsenettverket, sammen med Anikken Revhaug fra Fredrikstad kommune og Guro Fra Oslo kommune belyste temaene:

 • Hvorfor prioriteringsnøkkel?
 • NOU 2018:16, Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansiert tannhelsetjenester
 • Hvordan bruke prioriteringsnøkkelen?
 • Erfaringer med bruk av prioriteringsnøkkelen

Lunsjen hadde langt over 80 deltakere og stort engasjement i diskusjonen.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Prioriteringer i kommunehelsetjenesten.

Prioriteringer i kommunehelse (PDF) ved  Guro E. Lilleås, Anikken Revhaug og Thomas W. Andersen

ASSS prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapi

Diverse skjema om maler for brev som brukes i Fredrikstad kommune:

Registrering av avvik

Tildelingsteamet skriver inn brukerID, prioritet og dato for mottatt henvisning (kolonne C). Når terapeut starter opp saken, settes denne datoen inn i kolonne E. Skjemaet viser oss frist for igangsettelse (kolonne D) og evt avviksdager når oppstartsdato er satt inn.

For å ha oversikt i ventepermen vår, har vi skilleark til hver prioritet, og skriver prioritet og fristdato på toppen av hver henvisning. Dette gjør det lettere for oss å holde oversikt over når tidsfristen er pr. henvisning.

Tildeling av fysio- og ergoterapitjenester voksne over 18 år

Svarbrev og ventebrev

Tjenesteavvik

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering 29.mai 2020

Malin Mongs fra OUS og Ingrid Sundfør fra LHL sykehuset Gardermoen deler i denne lunsjen kompetanse og erfaringer fra hvordan ergoterapeuter kan bidra i pasientforløpet til Covid-19 pasienter.

De tar opp tema som; kartlegging, tiltak, aktivitet som mål og middel, energibesparende arbeidsmetoder, forskning og gir praktiske eksempler.

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Om foreleserne:

Malin Mongs, Ergoterapi spesialist i somatiskhelse, Forbundsstyre medlem Ergoterapeutene,  fagutviklings ergoterapeut OUS

Ingrid E Sundfør, Spesialergoterapeut, Master i rehabilitering, avdelingsleder, LHL sykehuset Gardermoen

Lunsjen hadde 117 deltakere.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering.

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering. (PDF)

Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering 12.mai 2020.

Sunnas sykehuset har lang erfaring med digital oppfølging. Dette ble utviklet videre under koronapandemien da smittevernhensyn satte avstandsoppfølging på dagsorden.

Lunsjen hadde 120 deltakere.

De som deler sin erfaring er:

 • Anne Marte Sanders Sunnaas sykehus
 • Mette Thomassen Sunnaas sykehus

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering.


Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering. (PDF)

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Diskusjon og spørsmålsrunden i etterkant av møtet er ikke tatt opp.

«Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28. april 2020

Vi er inne i en tid som krever at ergoterapeuter tenker nytt og smart om hvordan vi kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Ergoterapeuter har til vanlig mye en-til-en kontakt og hjemmebesøk.

Siden utbruddet av korona-pandemien har dette vært frarådet der det er mulig. Nå har det kommet veileder for hvordan virksomheter med en-til-en kontakt kan drive smittefaglig forsvarlig så ergoterapeuter kan gjenoppta mer av sin virksomhet.

Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune deler erfaringer fra en ny hverdag både for brukere og ergoterapeuter.

Hvilke tiltak har de iverksatt og vil noen av disse endringene bli videreført når pandemien er over?

De som deler sine erfaringer er: 

 • Tore Simavik, Hjelpemiddelteknikertjenesten 
 • Grethe Ulvik, Ergoterapitjenesten for barn og unge 
 • Vigdis S. Gausemel, Ergoterapitjenesten voksne og eldre
 • Bodil Klungerbo, Infosenteret for seniorer og aktivitetskoordinatorer  

Se opptaket fra Fag til lunsj «Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28.april 2020

Første del med introduksjon til Fag til lunsj har ikke kommet med på opptaket.

Heller ikke introduksjon av første innleder, som er Tore Simavik. Han representerer hjelpemiddeltekknikk tjenesten i Trondheim kommune.

Spørsmål og diskusjon i etterkant av presentasjonene er ikke en del av opptaket.

Oversikt utarbeidet av Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune

Korona informasjon – telefon

Vurdering før hjemmebesøk

Personsentrert hjelpemiddelformidling 23.oktober 2019

Hva er god hjelpemiddelformidling og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen? Astrid Gramstad

Mer om forelesningen

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon

Fokusere på fatigue og aktivitetsregulering 11.oktober 2019

Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.

Mer om forelesningen.

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon i PDF