KontorP6010015

Fag til lunsj

Gratis nettmøter – faglig påfyll i en travel hverdag

Fag til lunsj om ASSS -prioriteringsnøkkelen 3.september kl. 11-12

Fagnettverket har utarbeidet ASSS-prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapi.

Thomas Andersen, ergoterapeut og fagkoordinator fra Fredrikstad kommune, leder av Fagnettverk ergo- og fysioterapi, som er en del av ASSS-kommunehelsenettverket, sammen med Anikken Revhaug fra Fredrikstad kommune og Guro Fra Oslo kommune belyste temaene:

  • Hvorfor prioriteringsnøkkel?
  • NOU 2018:16, Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansiert tannhelsetjenester
  • Hvordan bruke prioriteringsnøkkelen?
  • Erfaringer med bruk av prioriteringsnøkkelen

Lunsjen hadde langt over 80 deltakere og stort engasjement i diskusjonen.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Prioriteringer i kommunehelsetjenesten.

Prioriteringer i kommunehelse (PDF) ved  Guro E. Lilleås, Anikken Revhaug og Thomas W. Andersen

ASSS prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapi

Diverse skjema om maler for brev som brukes i Fredrikstad kommune:

Registrering av avvik

Tildelingsteamet skriver inn brukerID, prioritet og dato for mottatt henvisning (kolonne C). Når terapeut starter opp saken, settes denne datoen inn i kolonne E. Skjemaet viser oss frist for igangsettelse (kolonne D) og evt avviksdager når oppstartsdato er satt inn.

For å ha oversikt i ventepermen vår, har vi skilleark til hver prioritet, og skriver prioritet og fristdato på toppen av hver henvisning. Dette gjør det lettere for oss å holde oversikt over når tidsfristen er pr. henvisning.

Tildeling av fysio- og ergoterapitjenester voksne over 18 år

Svarbrev og ventebrev

Tjenesteavvik

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering 29.mai 2020

Malin Mongs fra OUS og Ingrid Sundfør fra LHL sykehuset Gardermoen deler i denne lunsjen kompetanse og erfaringer fra hvordan ergoterapeuter kan bidra i pasientforløpet til Covid-19 pasienter.

De tar opp tema som; kartlegging, tiltak, aktivitet som mål og middel, energibesparende arbeidsmetoder, forskning og gir praktiske eksempler.

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Om foreleserne:

Malin Mongs, Ergoterapi spesialist i somatiskhelse, Forbundsstyre medlem Ergoterapeutene,  fagutviklings ergoterapeut OUS

Ingrid E Sundfør, Spesialergoterapeut, Master i rehabilitering, avdelingsleder, LHL sykehuset Gardermoen

Lunsjen hadde 117 deltakere.

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering.

Covid 19: Ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering. (PDF)

Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering 12.mai 2020.

Sunnas sykehuset har lang erfaring med digital oppfølging. Dette ble utviklet videre under koronapandemien da smittevernhensyn satte avstandsoppfølging på dagsorden.

Lunsjen hadde 120 deltakere.

De som deler sin erfaring er:

  • Anne Marte Sanders Sunnaas sykehus
  • Mette Thomassen Sunnaas sykehus

Se opptaket fra «Fag til lunsj»: Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering.


Bruk av ulike digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering. (PDF)

Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Diskusjon og spørsmålsrunden i etterkant av møtet er ikke tatt opp.

«Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28. april 2020

Vi er inne i en tid som krever at ergoterapeuter tenker nytt og smart om hvordan vi kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Ergoterapeuter har til vanlig mye en-til-en kontakt og hjemmebesøk.

Siden utbruddet av korona-pandemien har dette vært frarådet der det er mulig. Nå har det kommet veileder for hvordan virksomheter med en-til-en kontakt kan drive smittefaglig forsvarlig så ergoterapeuter kan gjenoppta mer av sin virksomhet.

Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune deler erfaringer fra en ny hverdag både for brukere og ergoterapeuter.

Hvilke tiltak har de iverksatt og vil noen av disse endringene bli videreført når pandemien er over?

De som deler sine erfaringer er: 

  • Tore Simavik, Hjelpemiddelteknikertjenesten 
  • Grethe Ulvik, Ergoterapitjenesten for barn og unge 
  • Vigdis S. Gausemel, Ergoterapitjenesten voksne og eldre
  • Bodil Klungerbo, Infosenteret for seniorer og aktivitetskoordinatorer  

Se opptaket fra Fag til lunsj «Aktivitet og deltakelse i koronatiden» 28.april 2020

Første del med introduksjon til Fag til lunsj har ikke kommet med på opptaket.

Heller ikke introduksjon av første innleder, som er Tore Simavik. Han representerer hjelpemiddeltekknikk tjenesten i Trondheim kommune.

Spørsmål og diskusjon i etterkant av presentasjonene er ikke en del av opptaket.

Oversikt utarbeidet av Ergoterapitjenesten i Trondheim kommune

Korona informasjon – telefon

Vurdering før hjemmebesøk

Personsentrert hjelpemiddelformidling 23.oktober 2019

Hva er god hjelpemiddelformidling og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen? Astrid Gramstad

Mer om forelesningen

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon

Fokusere på fatigue og aktivitetsregulering 11.oktober 2019

Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.

Mer om forelesningen.

Se opptak fra forelesningen

Presentasjon i PDF