M├©te-3340

Kartleggingsredskaper

På denne siden finner du en oversikt over ulike kartleggingsredskap som kan være aktuell å bruke. De fleste redskapene er utvikle av og for ergoterapeuter, og er knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse. Siden inneholder en kort beskrivelse, samt lenke til andre nettsteder hvor en finner mer informasjon om redskapet og hvor det kan anskaffes.

Søk kartleggingsredskaper her

Kartleggingsredskapene ligger alfabetisk. Du kan også søke etter emneområdene: aktivitetsanalyse, generelle, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse, somatisk helse, brukermedvirkning, omgivelser, ADL og hjelpemidler.
ForkortelseNavnBeskrivelseMer informasjonEmneområdeEventuelt Emneområde
A-oneArnadottir
OT-ADL
Nevro-
behavioral Evaluation
Kartlegger funksjoner som påvirker muligher for aktivitetsutførelse. Aktuell for voksne (over 16 år) med skader el. lidelser i CNS.Mer infoGenerelle
ABSAAktivitetsbasert Siddestillings
Analyse
Prosessmodell for å forebygge sitte-relaterte trykksår og vevsskader.Mer omOmgivelserHjelpemidler
ADL
-taxonomi
ADL-taxonomi
ADL-Taxonomin®
Formålet er å kunne beskrive status for mestring av 12 basale aktiviteter innen PADL og IADL, utarbeide mål og evaluere.Norsk versjon
Svensk versjon
GenerelleAktivitetsanalyse
ADL
-taxonomi
barn
ADL-Taxonomin®
- barn
Kartlegging av barnets utviklingstrinn i utførelse av aktiviteter.Mer info og anskaffelse Barnshelse
AHAAssisting Hand AssessmentKartlegger hvordan barn (18 mnd - 12 år) anvender sin affiserte hånd i tohåndsaktiviteter.Mer infoBarnshelse
Aktivitets-
kalkulator
AktivitetskalkulatorMetode for personer med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. Krever sertifisering.Mer info Somatisk helse
AMPSAssessment
of Motor and
Prosess Skills
Observasjonsredskap for kartlegging av motoriske- og prosessferdigheter ved aktivitetsutførelse i
PADL og IADL.
(alle mellom 3-99år)
Mer om
AMPS sidene
Skåringsskjema
Terminologi MogP
Generelle
ARATARAT. Action Research
Arm test
Vurdering av motorisk funksjon i øvre ekstremitet etter nevrologisk skade. Norsk Manual
Skåringsark
Artikkel
Somatisk helse
ATMSATMS-S.
Aktivitet i tid
med struktur
Egenvurdering av hvordan man håndterer tid og organisere sine daglige aktiviteterMer info og anskaffelsePsykiskhelse
AusTOMsAustralian
Therapy
Outcome
Measures
Instrumentet som kartlegger personens helse og funksjon ut ifra fire komponenter og tilfredshet i forhold til 12 områder relatert til personens utfordringer og behov.Mer info og anskaffelseBrukermedvirkning
AWCAssessment of Work CharacteristicsAWC beskriver en arbeidsoppgaves karakteristika ut i fra hvilke krav oppgaven stiller til den enkeltes ferdigheter.Mer info og anskaffelseArbeidshelse
AWPAssessment
of Work
Performance
Observere en persons ferdigheter knyttet til utførelse av en arbeidsoppgave. Mer info og anskaffelseArbeidshelse
OCAIRS-S Bedömning av delaktighet i
aktivitet
(OCAIR-S)
Kartlegging av personens egen oppfatning av egen deltakelse og sin evne til å mestre daglige aktiviteter.Mer info og anskaffelseGenerelle
CHEQChildren's Hand-use Experience Questionnaire.CHEQ er et spørreskjema som beskriver barn og ungdoms erfaring med å bruke sin påvirkede (affiserte) hånd i aktiviteter.Mer om og anskaffelseBarns helseSomatisk
CIQ-R Community Integration Questionnaire – Reviced Instrument som undersøker
deltagelse i hverdagslige aktiviteter
Norsk versjon
Skåring CIQ-R
Rapport
COPMCanadian Occupational Performance Measure.Instrument for å avdekke aktivitetsproblemer. COPM danner grunnlag for formulering av brukers mål og evaluering av måloppnåelse.Mer info og anskaffelse COPMBrukermedvirkning
DCDDaily
-Q_NO
DCDDaily QuestionnaireSpørreskjema for å vurdere ADL hos barn mellom 5 -8 år. Mer info
Spørreskjema DCDDaily
Manual (Engelsk)

Barns helse
DOADialog om
Arbets-
formåga
Kartlegger personens oppfattelse av sin arbeidsevne og kan brukes som et ledd i en større kartlegging av arbeidsevne. Mer info og anskaffelseArbeidshelsePsykisk helse
DWADialogue
about
Working
Ability
Støtte i dialog om arbeidsevne for personer som har vært lenge utenfor arbeidslivet.Mer info og anskaffelseArbeidshelse
EDAQ, Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljø EDAQ, versjon 6 (2020). Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljø Utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod.Mer om og anskaffelse.Generelle
ESIEvaluation
of Social
Interaction
Kartlegger kvaliteten på sosial interaksjon i naturlige settinger. Mer info og anskaffelse ESI
EVA
- Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet.
Ergoterapi Virksomhets-
basert
Aktivitets-
analysesystem
Vurdering av kvalitet i aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter.EVA 2020 manual
Mer info og anskaffelse
Terminologi MogP
GenerelleAktivitetsanalyse
EVA
- Ergonomi
EVA -
Ergonomi
versjon 2
Helse , trivsel og funksjon. Et verktøy for å avdekke ergonomiske utfordringer og risikofaktorer på dataarbeidsplassen.Eva-Ergonomi v2Arbeidshelse
FIMFIMKartlegger 18 ADL aktiviteter for å måle funksjonsnivå og hjelpebehov ved funksjonsnedsettelse.GenerelleADL
Finna nya vägarInformasjon till personer med åldersförändringer i gula fläcken.Informasjonsguide som belyser åldersförendringar i den gula fläcken, samt konsekvenser för vardagsliga problem.Mer om og anskaffelse.EldreshelseADL
FOTTFacial Oral
Tract Therapy
Undersøkelse og behandling av ansikt, munn og svelg i forbindelse med dysfagiMer info og anskaffelse FOTTSomatisk helse
GAPGAP i
vardagens
aktiviter
Undersøker personens egen vurdering av deltakelse i aktiviteter og identifiserer om det er et gapet mellom det personen ønsker å gjøre og det en faktisk gjør.Mer info og anskaffelseGenerelleADL
GASGoal
Attainment
Scaling
En metode til å konkretisere tiltak og evaluere måloppnåelse.Mer info
GAS-skjema
GenerelleAktivitetsanalyse
GATGrip Ability
Test
Brukes for å vurdere håndfunksjon og effekt/nytte av tiltak, både på individ- og gruppenivå.Mer omSomatisk helse
Housing
Enabler
Housing
Enabler
Kartlegge tilgjengelighet i bolig, for personer med fysisk, kognitiv eller visuell svikt.Mer info
Anskaffelse
OmgivelserHjelpemidler
Tilfredsställelse med aktiviteter i
dagliga livet
satisfaction with Daily Occupations (SDO)
Svensk versjon 1.0 (2021)
Intervjubaserad ScreeningMer om og anskaffelseGenerelleADL
Interesse
sjekklister
NKRR
Interesse-
sjekklister
Brukeren vurderer interessene i tre tidsdimensjoner (fortid, nåtid, fremtid). Brukeren kan selv fylle ut listen eller sammen med ergoterapeut.Mer om
KDAKartlegging
av daglige
aktiviteter
Selvvurdering av aktiviteters viktighet, og kvaliteten på aktivitetsutførelsengjennom et døgn.Mer omGenerelleADL
KnoxPreschool
Play Scale
Benyttes ved observasjon av barnet i kjente omgivelser. Mer info og anskaffelse KNOXBarnshelse
MACSManual
Ability
Classification
System
Et internasjonalt system for å klassifisere hvordan barn med cerebral parese bruker hendene når de håndterer gjenstander i daglige aktiviteter.Mer info og anskaffelse MACSBarnshelse
MAPMiller
Assessment
for
Prescholars
Identifiserer lettere motoriske vansker og innlæringsproblemer (2 år og 9mnd. og 5 år og 8 mnd.) Mer info og anskaffelse MAP
Barnshelse
Mayers'Mayers'
Lifestyle
Questionaire
1, 2 og 3.
(LSQ)
Er et personsentrert kartleggings-redskap som kan fylles ut sammen med ergoterapeut eller av personen selv før første møte.MLSQ 1 skjema
MLSQ 2 skjema
MLSQ 3 skjema
GenerelleBrukermedvirkning
MCMasterThe McMaster Handwriting Assessment ProtocolKartlegger barns skriveferdigheter basert på observasjon av ulike skriveaktiviteter.Mer onfo og anskaffelse McMasterBarnshelse
Med sikte mot aktivitetArbetsterapi för äldre personer med synnedsettning.Uppslag på arbetsterapeutisk bedömning och instanser för pasientgruppen.Mer om og anskaffelse.EldreshesleADL
MEOFMinimal
Eating
Observation
Form
Systematisk observasjon for å kartlegge problemer med å spise. Egner seg bl.a. til kartlegging av slagpasienterMer info og anskaffelseSomatisk helse
METABedömning av färdigheter vid anvendning av vardagsteknik.Observasjon og intervju. Svensk versjon 3.0 (2020).
Management of Everyday Technology Assessment (META)
Mer om og anskaffelse.OmgivelserVelferdsteknologi
MISAMISA.
The Mac
Bill Ingestive
Skills
Kartlegger dysfagi gjennom observasjon i en naturlig måltidssituasjoner. Mer info om MISASomatisk helse
MOHOSTMOHOST-S. Screening av delaktighet i
ulike aktiviteter
Et personsentrert screeninginstrument som kartlegger personens deltagelse i ulike aktiviteter og hvordan vilje, vaner og omgivelser påvirker ferdigheter.Mer info og anskaffelseGenerelleADL
NorSDSANordic Stroke
Drivers
Screening
Assessment
Kartlegger om en person kan kjøre bil etter slag.Mer infoEldreshelseSomatisk
Norsk Terminologi for Motoriske- og ProsessferdigheterTermer og definisjoner for ergoterapeutisk kartlegging og dokumentasjon av aktivitetsutførelseTermer og definisjoner for AMPS, EVA og OTIPMTerminologi MogPGenerellGenerell
OPHI-II-SIntervjubaserad aktivitets-berettelse och bedöminig av identitet, kompetens og miljø.The Occupational Performance History Interview (OPHI-II) Svensk versjon, 2 (2021)Mer om og anskaffelseGenerell
OPHI-IIOccupational Performance
History
Interview
Kartlegger livshistorie innen lek, arbeid, egenomsorg og hvordan funksjonshemming påvirker livsutfoldelse (aktivitetshistorie)Mer info og anskaffelse OPHI-IIGenerelle
OSA-SOccupational
Self
Assessment
Samle informasjon om personens egen mening om verdier og behov, aktivitetskompetanse og prioriteringer. Mer info og anskaffelseBrukermedvirkning
OTIPM
-Vurderingsskjema for motoriske- og prosessferdigheter
Ergoterapi evaluering-kvalitet av utførelseEt redskap til arbeidsprosessmodellen “Occupation Therapy Intervention Process Model” (OTIPM).
Mer info
Evaluering
Terminologi MogP

Generelle
Oval-9Occupational
value -
9 items.
Mer omPsykisk helse
P-DriveP-Dive. Performance Analysis
of Driving
Ability
Observasjon av kjøreferdigheter blant personer med nevrologisk skade. Krever opplæring.Mer info:
Ann-Helen Patomella
GenerelleAktivitetsanalyse
PDMS-2Peabody Developmental
Motor Scale
Kartlegger barns motoriske utvikling, fra fødsel til 6 år. Grov og finmotorikk. Kan avklare om barnet trenger spesiell oppfølging, f.eks ergoterapi.Mer info og anskaffelse PDMS-2Barnshelse
PEDIPediatric Evaluation
of Disability Intervention
Kartlegger barns ferdigheter og evne til å utføre aktiviteter i relevante omgivelser. Mer info og anskaffelseBarnshelse
PEGSPerceived
Efficiency and
Goal Setting
System
Brukersentrert tilnærming hvor barnet selv kan uttrykke hvordan det oppfatter sin utføring av daglige aktiviteter.Mer info og anskaffelse av PEGSBarnshelse
PRPPPerceive,
Recall, Plan
and Perform
Observasjon av hvordan vansker med bearbeiding av informasjon påvirker utførelse av oppgaver i ulike aktiviteter. Mer om PRPPGenerelleAktivitetsanalyse
QUEST (WFOT)World Federation of Occupational Therapists (WFOT) opprettet Quality Evaluation Strategy Tool (QUEST)Instrumentet hjelper ergoterapeuter til å bruke et felles språk og en felles strategi for å dokumentere nytte av ergoterapi.Mer infoGenerelle
RBMTThe Rivermead Behavioral
Memory Test
Tidlig registrering av motoriske ferdigheter.Mer info og anskaffelseEldreshelse
Re-
motivation
Remotivation
Process
En intervensjonsmetode med en blanding av teori og praksis med mål å fremme personens egen vilje og motivasjon til aktivitet.Mer info og anskaffelseBrukermedvirkning
REIS-SThe Residential Environment
Impact Scale
Kartlegger hvordan hjemmet/institusjonen møter beboernes behov. Mer info og anskaffelseOmgivelserHjelpemidler
Rolle-
sjekklisten
Rollchecklistan
(RC V2: QP-S)
Benyttes for å identifisere de viktigste rollene, og hvordan personen oppfatter nåværende roller opp imot tidligere.Mer info og anskaffelseBrukermedvirkning
SP2Sensory Profile 2 (SP2) er et standardiseret og struktureret interviuredskab for å avdekke sensoriske
modulasjons-forstyrrelser hos barn og unge.
Mer omBarnshelse
School
AMPS
The school assessment
of motor and process skills
Observasjonsredskap for å vurdere elevens utførelse av f.eks skoleoppgaver i sammenheng med kravene i oppgaven og omgivelsenes fysiske og sosiale krav.Mer omMer omBarnshelse
SOCSOC-
spørreskjema
Redskapet bygger på en salutogen forståelse og tilnærming og har fokus på hva som fremmer helse. Folkehelse
SPOTScreening Prewriting
skills
Occupational Therapy
Denne testen er erstattet av en ny test.
WRITIC
Om WRITICBarnshelse
SSISSI, Skole-
situasjons-
intervju.
Kartlegger om omgivelsene på skole/utdanning er tilpasset elevens funksjon. Fra 7 år.AnskaffelseBarnshelse
Sunnaas
ADL-Index
Sunnaas
ADL-Index
Det kan brukes for å predikerer pleiebehov og mulighet for å bo hjemme, f.eks ved overføring av informasjon om pasienten fra sykehus til primærhelsetjeneste. Mer omGenerelleADL
TOPTest of
Playfulness
Observasjonsredskap som gir en kvalitativ beskrivelse av barnets lek og samspill.Mer infoBarnshelse
TrasMoTrasMo – observasjons-
redskap til
barn
Tidlig registrering av motoriske ferdigheter.Mer omBarns helse
UFOVUseful Field
of View
Dataprogram som benyttes ved kartlegging av aldring og syn. Mer infoEldres helseSomatisk
Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteterSjälvskattning för personer med åldersförendringar i gula fläcken.
Versjon 3.o (2021)
Detta instrument användas för personer med synnedsättning för att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken.Mer om og anskaffelse.Eldres helseADL
VQ-SBedömning
av
viljeuttrykk
Observasjon ved utførelse av aktiviteter. Voksne med kognitiv og/eller kommunikative begrensninger, f.eks psykiske problemer, demens, hjerneskade el. slag.Mer info og anskaffelse VQ-SGenerelle
WAIWAI.
Work Ability
Index
WAI inneholder spørsmål angående arbeid, arbeidsevne og helse.Kortversjon av instrumentet
WEISWork
Environment
Impact Scale
Kartlegging av hvordan personen opplever sitt fysiske og psykososiale arbeidsmiljø.Mer info og anskaffelse
Norsk versjon
Arbeidshelse
WRIWorker Role
Interview
Kartlegging av psykososiale- og miljømessige forhold som kan påvirker mulighetene for bli i, gå tilbake til eller å få et arbeid. Mer info og anskaffelse
Norsk versjon
Arbeidshelse
BASBedömning av anpassningar i skolmiljön Vurdering av tilpasninger i skolemiljøet Mer info og anskaffelseBarns helse
Nye veierAtt finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitetInstrument for å fange tidlig tegn på aktivitets-endringer
hos eldre
Mer info og anskaffelseEldres helse
LGO-SHa koll Intervensjon rettet mot voksne med mangel på tids-oppfatning og struktur i hverdagenMer info og anskaffelsePsykisk helseAllmennhelse
OQ-SKartläggning av aktiviteter Kartleggings-verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter en person gjør gjennom dagen, hvor godt personen mener de utføres,
hvor viktig de er og hvor godt personen liker aktivitetene.
Mer info og anskaffelseAllmennhelse
WRITICWRITIC erstatter SPOT. WRITIC er en standardisert test for å evaluere om et barn er moden for å begynne skriveopplæringen. Det er anbefalt å administrere testen 5-6 mnd før barnet starter skriveopplæringen. Mer omBarns helse
WCPA-SEVeckoplanering i kalender - aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner Aktivitetsbasert vurdering av exekutiv funksjon, med bruk av ukeskalender.Mer info og anskaffelseAllmennhelseBarns helse
FinmotorikkpermenFinmotorisk utvikling og funksjonell håndskriftInneholder teori, aktuelle kartleggingsredskaper og tiltak. (Bergen kommune)Nedlasting av permenBarns helse
DialogstödRådgiving och förskriving av teknik. Dialogstöd i mötet med person och närstående.Dialogstödet riktar sig til arbetsterapeuter som är i kontakt med äldre och deras närstående, der frågan om teknikstöd är aktuell.Mer info og anskaffelseOmgivelser
OBQ11-NThe Norwegian Occupational Balance QuestionnaireInstrument for å kartlegge personens egen opplevelse av aktivitetsbalanse. https://www.hindawi.com/journals/oti/2021/8863453/AnskaffelseGenersik