Forbundsstyret 2023-26

Ergoterapeutenes landsmøte 23.-25. oktober på Gardermoen

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ergoterapeutenes 26. landsmøte ble arrangert på Gardermoen 23.-25. oktober 2023.

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene. De regionale valgene ble avsluttet 15. september.

Sakspapirene er tilgjengelige

Seks uker før landsmøtet, 11. september, ble sakspapirene tilgjengelige.

Sakspapirene til landsmøtet

Dette bestemte landsmøtet

Protokollen fra landsmøtet gir en oversikt over hvilke forslag som ble fremmet, og hvilke vedtak som ble fattet.

Nyheter om landsmøtet 2023

Her finner du nyheter om landsmøtet

På dagsordenen

Den viktigste saken på et landsmøte er utforming av programmet for kommende periode. Programmet fastlegger forbundets prinsipper og verdigrunnlag, men viser også retning for arbeidet i forbundet i den kommende landsmøteperioden.

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige program.

Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.

Kandidater til de landsmøtevalgte vervene i forbundet ble presentert i Ergoterapeutens august-nummer.