Lønns og arbeidsforhold i Oslo kommune

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for ansatte i Oslo kommune.

Fakta

Mer informasjon om lønns- og arbeidsforhold i Oslo kommune:

Dokument 24 inneholder blant annet omhandler medinnflytelse/ medbestemmelse, kontaktutvalg, ansettelsessaker, forhandlingsordningen, fastlønte tillitsvalgte, opplæring og utvikling, effektivisering og omstilling, likestilling og omplassering og overtallige.

Ergoterapeutenes medlemmer i tariffområdet Oslo kommune er blant annet tilsatt  i bydelene, i de enkelte etatene og sentralt i kommunen.

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i Oslo kommune

Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Enkelte stillinger er direkte innplassert i et lønnstrinn og noen stillinger er knyttet opp til ansiennitet.

De stillinger som er knyttet til ansiennitet har en lønnsstige, som angir startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn stillingen rykker opp til ut fra antall år i stillingen.

De lønnstrinn som til enhver tid benyttes, følger av en lønnstabell.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger