Bil-3170

Fagområder i ergoterapi

Her finner du en kort beskrivelse av de syv fagområdene i ergoterapi

Ergoterapi og allmennhelse

Ergoterapeutene bidrar til å utvikle tjenestene i kommunene ved å tenke forebygging, mestring og rehabilitering før pleie og omsorg. Ergoterapeutene bidrar til å utvikle morgendagens helsetjeneste ved å utløse ressurser hos brukerne som fører til at de kan mestre et så selvstendig liv som mulig og dermed redusere eller utsette behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Ergoterapi arbeidshelse

Alt for mange står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Arbeidsdeltakelse har stor effekt på den enkeltes identitet og helse, og er et virkemiddel for å motvirke fattigdom og sosiale ulikheter. I tillegg går samfunnet glipp av kompetanse og arbeidskraft.

Ergoterapi og barns helse

Ergoterapeuter har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser.

Ergoterapi og eldres helse

Ergoterapeuter vektlegger tidlig innsats og rehabilitering. Dermed kan flere mestre hverdagen lenger, delta i fritidsaktiviteter og organisert virksomhet. Med dette vil behovet for pleie- og omsorgstjenester reduseres eller prioriteres på de med størst behov.

Ergoterapi og folkehelse

Ergoterapeuter bidrar til å skape et samfunn der personer i alle aldre, med ulike individuelle forutsetninger, fungerer sammen og der alle har en naturlig plass i et allsidig lokalmiljø.

Ergoterapi og psykisk helse

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse. Det å delta i aktiviteter som er meningsfulle for den enkelte er helsefremmende, ressursutløsende og bidrar dermed til et bærekraftig samfunn.

Ergoterapi og somatisk helse

Ergoterapeuter har kompetanse på å kartlegge hva som er viktig for pasienten og hvilke konsekvenser sykdommen/skaden har på pasientens mulighet for å mestre de ønskede aktiviteter i hverdagen etter utskrivning.

Publisert april 2018