Staten

Her finner du nødvendig informasjon om arbeid og lønn for ansatte i staten.

Fakta

Ergoterapeutenes medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i NAV, universitet og høgskoler, Arbeidstilsynet og i sentral og regional forvaltning.

Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i virksomheter i staten

Lønn fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger.

Alle stillinger i staten er knyttet til en lønnsplan. Enkelte stillinger lønnes innenfor et lønnsspenn som angir laveste lønnstrinn for stillingen. Andre stillinger er innplassert i ulike lønnsrammer som angir et startlønnstrinn og hvilke lønnstrinn stillingen rykker opp til ut fra ansiennitet.

De lønnstrinn som til enhver tid benyttes, følger av en lønnstabell.

Generelt om arbeid og lønn

Mer om lokale forhandlinger