Astrid-Gramstad

Fag til lunsj – Gratis nettmøte om personsentrert hjelpemiddelformidling

I denne utgaven av det gratis nettmøtet Fag til lunsj vil Astrid Gramstad, forsøke å svare på spørsmålene: Hva er god hjelpemiddelformidling, og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen?

I anledning Ergoterapiens dag arrangerer vi nettmøte 23. oktober klokken 11.00-12.00.

Delta på «Fag til lunsj» her

Har du ikke deltatt på slike nettmøter før? Les denne veiledninga

Tema for møtet

Astrid Gramstad presenterer sitt PhD-arbeid, supplerer med nyere forskning og inviterer til dialog og undring om ergoterapifaglig og personsentrert hjelpemiddelformidling

Mer om nettmøtet

Tekniske hjelpemidler og hjelpemiddelformidling har vært sentrale tema innen kommuneergoterapi. Tall fra Kommuneergoterapistudien viser at 88% av kommuneergoterapeutene arbeider med formidling av tekniske hjelpemidler, og blant disse anslo deltakerne at de bruker over 50% av arbeidstida si til hjelpemiddelformidling.

Hjelpemiddelutvalget la til grunn at etterspørselen etter tekniske hjelpemidler og ergoterapeuter til å formidle dem kommer til å øke i tiden fremover. Men hva er god hjelpemiddelformidling, og hvordan kan ergoterapeuter videreutvikle denne sentrale delen av yrkesutøvelsen?

Astrid Gramstad sin PhD-studie fra 2014: «Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel – ei gåtefull reise» utforsker erfaringene til eldre som bor hjemme, i prosessen med å søke om, få og å ta i bruk et nytt teknisk hjelpemiddel. Ni personer over 67 år, som hadde søkt om et teknisk hjelpemiddel deltok i tre individuelle dybdeintervju i løpet av formidlingsprosessen.

Resultatene viste blant annet at deltakernes forventninger til seg selv, til ergoterapeuten og til hjelpemiddelet kunne bli utfordret i løpet av prosessen. Deltakerne hadde ulike måter å tolke og reagere på uventede hendelser i prosessen, og materialet viser at hjelpemiddelformidling må forståes kontekstuelt og individorientert.