Forbundsstyret med ekeløv

Velkommen til Ergoterapeutenes landsmøte 23.-25. oktober på Gardermoen

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ergoterapeutenes 27. landsmøte arrangeres på Gardermoen 23.-25. oktober 2023.

Om landsmøtet

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene.

Regionale valgkomiteer er i gang med å finne forslag til delegater. Det er medlemmene i regionen som velger delegatene i elektroniske valg i august/september.

Vil du bidra til aktivitet og deltakelse for alle? Rekk opp hånda nå!

Som medlem har du også anledning til å delta på landsmøtet, men du må dekke dine egne utgifter.

Nyheter om landsmøtet 2023

Her finner du nyheter om landsmøtet

På dagsordenen

Den viktigste saken på et landsmøte er utforming av programmet for kommende periode. 

Landsmøteprogrammet for perioden 2020-23

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige program.

Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.

Kandidater til de landsmøtevalgte vervene i forbundet ble presentert i Ergoterapeutens august-nummer.