Tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte

 

Derfor er det viktig at flest mulig av medlemmene ser det som attraktivt og positivt utfordrende å være tillitsvalgt. Det kan synes som omstadig flere innser at vervet som tillitsvalgt gir muligheter til å påvirke utviklingen på arbeidsplassen, og til å bygge opp nyttig kompetanse.

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter er altså hjemlet i hovedavtalene som ser litt ulike ut innenfor de ulike tariffområdene, men som i hovedsak sier det samme. Sentrale arbeidsoppgaver for de tillitsvalgte er å ivareta medlemmenes interesser i lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, bistå i ansettelsessaker, ved oppsigelser og avskjed, ved omorganiseringer og i ulike typer konfliktsituasjoner.