Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for medlemskap i Ergoterapeutene

Medlemskap

Som medlemmer kan opptas ergoterapeuter med norsk autorisasjon som ergoterapeut. Studenter ved ergoterapeututdanningen kan opptas som studentmedlemmer. Medlemmenes rettigheter og plikter er regulert av vedtektene i forbundet.

Kontingent

For autoriserte ergoterapeuter gjelder følgende: Kontingenten for yrkesaktive medlemmer er i inneværende landsmøteperiode 1,5 prosent av bruttolønn, men har et tak som årlig fastsettes av forbundsstyret. Dagens makskontingent finner du her. Kontingent for yrkesaktive medlemmer trekkes av lønn, og medlemmet har selv et ansvar for å passe på at trekket går som det skal.

Kontingenten for ikke-yrkesaktive medlemmer, inkludert pensjonister, er 10 % av den til enhver tid gjeldende makskontingent.

Kontingent for selvstendig næringsdrivende er 30 % av den til enhver tid gjeldende makskontingent.

Kontingent for faglige medlemmer er 50 % av den til enhver tid gjeldende makskontingent.

Obligatorisk grunnforsikring

Medlemmer er automatisk tilsluttet forsikringsordningen. Forsikringspremien er for tiden kroner 199 per måned. Eventuell reservasjon mot forsikringen må meldes på eget reservasjonserklæringsskjema.

Plikt til å informere om endringer

Medlemmer plikter å informere forbundet om endringer som påvirker medlemskapet (navn, adresse, endring av arbeidsgiver, arbeidssituasjon osv.).

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved utgangen av påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt.

Studenter

For studenter gjelder følgende: Studentmedlemskap koster for tiden 540,- og dekker hele medlemskapsperioden fra innmeldingsdato til medlemmet er autorisert ergoterapeut, eventuelt til Norsk Ergoterapeutforbund har mottatt skriftlig utmelding.

Studentmedlemskap går automatisk over til fullt medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund når studenten har blitt autorisert ergoterapeut. Samtidig tilsluttes man den obligatoriske forsikringsordningen.

Etter fullført studium skal medlemmet sende inn opplysninger om ny status via Min Side. Foreligger ikke slik melding innen 1. oktober endres medlemskapet til ikke-yrkesaktivt medlemskap.