Spørsmål og svar om hovedtariffavtalen i staten

Unio stat har forhandlet fram en ny, felles tariffavtale med staten. Vi har forsøkt å svare på noen av de oftest stilte spørsmålene om den nye avtalen.

Hovedtariffavtalene i staten 2022-2024 mellom staten og Akademikerne  og Unio (pdf)

Blir det fortsatt gitt sentrale tillegg?

Nei. Alle lønnstillegg vil fordeles lokalt, ved den enkelte virksomhet.

Vil vi beholde dagens stillingskoder?

Ja, stillingskodene er uendret.

Vil lønnstrinnene forsvinne?

Ja, heretter vil lønn bli oppgitt i kroner.

Betyr dette slutten på generelle tillegg og en overgang til individuell lønnsdannelse?

Nei. Det vil fortsatt være kollektiv lønnsdannelse, men den vil skje lokalt. Det vil si at det er de tillitsvalgte og arbeidsgiver ved den enkelte virksomhet som forhandler om lønnsøkning – både generelle tillegg, gruppevise tillegg og individuelle tillegg.

Vil det bli minstelønnssatser for bachelor, master og ph.d.?

I forbindelse med utarbeidelse av lokal lønnspolitikk, oppfordres partene til å etablere minstelønnsnivåer for stillinger hvor det kreves bachelor- og masterutdanning.

Når det gjelder minstelønn for ph.d-graden er det ingen endringer i ny tariffavtale, men minstelønnen for stipendiater er økt med 10 000 kr.

Hvordan vil lønnssystemet se ut for lønnsstiger og direkte plasserte stillinger?

For stillinger som tidligere ikke har vært på lønnsramme er det ingen endring, bortsett fra at minstelønn på stillingskode ikke er videreført i ny avtale.
Stillinger som tidligere har vært på lønnsramme er nå på lønnsstige. Noen på kort stige (10 år) og noen på lang stige (16 år).
I tillegg er det en egen stige for stipendiater (4 år med 3 % per år). Tjenesteansiennitet utgår, nytt lønnssystem er basert på ansiennitet i stilling. Det vil si at man starter på nytt i lønnsstigen ved skifte av stillingskode.

Er det usolidarisk av Unio å skifte tariffavtale?

Vår oppgave som fagforening er å sikre mest mulig gjennomslag for vår lønnspolitikk, til beste for medlemmene som betaler kontingent. Unios lønnspolitikk ligger til grunn for avtaleskiftet. Målet er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg, og at utdanningsgruppene skal sikres bedre lønnsutvikling over tid.

Har du flere spørsmål om den nye tariffavtalen, og situasjonen i din virksomhet, anbefaler vi deg om å først ta kontakt med din tillitsvalgt.