ungdom-rullestol7803

Ergoterapi og allmennhelse

Ergoterapeutene bidrar til å utvikle tjenestene i kommunene ved å tenke forebygging, mestring og rehabilitering før pleie og omsorg. Ergoterapeutene bidrar til å utvikle morgendagens helsetjeneste ved å utløse ressurser hos brukerne som fører til at de kan mestre et så selvstendig liv som mulig og dermed redusere eller utsette behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger:

Ulike stillinger i kommuner som f.eks kommuneergoterapitjenesten, rehabilitering, dagtilbud, tilrettelagte boliger, helsefremmende og forebyggende tjenester, kultur, skole, fritid, ledelse.

Lenke til:

Arbeidsoppgavene for kommunenes helse- og omsorgstjenester er omfattende og økende.

Det er behov for å tenke nytt om hvilke tjenester kommunen skal tilby og hvordan. En videreføring av dagens bemanning og løsninger vil ikke være bærekraftig i årene framover.

Ergoterapeuter har solid kompetanse på tilrettelegging og tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse.

Gjennom kartlegging og tiltak knyttet til person, aktivitet og omgivelser, og samspillet mellom disse faktorene, bistår ergoterapeuten brukeren i å nå mål om deltakelse og inkludering i hverdagslivet.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.