Honorar for undervisning, veiledning, konsulentoppdrag mv.

Det er opp til den enkelte ergoterapeut å fremme krav om og forhandle seg fram til en rimelig betaling for undervisnings-, veilednings- og konsulentoppdrag. Betalingen vil variere med den enkeltes kompetanse og oppdragsgivers betalingsvillighet.

Enkelte oppdragsgivere har faste satser. For eksempel har høgskolene egne retningslinjer for avlønning av eksterne sensorer.

Veiledende honorarsatser for forelesere knyttet til forelesers/undervisers kompetanse og inkluderer forberedelse til undervisningen. Satsene gjelder for en klokketime:

Bachelorgrad: kr 950

Hovedfag/mastergrad/spesialist: kr 1 290

Doktorgrad: kr 2 100

Honorar arbeidsplassvurdering

NAV utbetaler honorar for inntil fire timer per oppdrag. Fra 1. januar 2016 er honorarsatsen 677 kroner timen. Satsene endres årlig av Arbeids- og sosialdepartementet.

Les mer om ordningen på NAVs hjemmesider (nytt vindu).

Å forhandle om betaling

Før du fremmer krav om betaling bør du undersøke om oppdragsgiver har egne satser. Videre bør du forsøke å kartlegge oppdragsgivers betalingsevne og -vilje.

Når du fremmer krav og forhandler om betaling, må du ta hensyn til alle sider ved oppdraget:

  • selve tjenesten
  • forberedelser og etterarbeid
  • reise, kost, losji
  • andre utgifter (kopiering, kontorrekvisita osv.)

Det kan være fornuftig å fremme krav om litt mer enn du forventer å få, slik at du har noe å forhandle på. Husk at du ved å kreve for lav betaling risikerer at oppdragsgiver tror at du ikke verdsetter din egen kompetanse. Det kan være en god idé å undersøke hva andre tar betalt for liknende oppdrag. Nedenfor følger informasjon som kan være til hjelp når du skal fastsette et rimelig nivå på betalingen.

(Tips oss gjerne om relevant informasjon / relevante linker: post@ergoterapeutene.org

Dekning av reiseutgifter

Mange oppdragsgivere bruker «Regulativ for reiser på statens regning» (eget vindu).

Godtgjøringer ved forelesninger i staten

Tidligere hadde staten egne satser for ulike forelesninger. Disse ble opphevet i 2005. Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjondepartementet sier at foredragshonorar med videre, er nå basert på individuell avtale mellom foredragsholder og oppdragsgiver. Det er ingen veiledende satser.

Sakkyndige i rettssak

Ergoterapeuter som oppnevnes som sakkyndige i rettssaker, skal godtgjøres etter reglene i salærforskriften, uavhengig av hvem som betaler for oppdraget. Salærforskriften (Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.) ligger på Lovdata (eget vindu).

Feriepenger, arbeidsgiveravgift og skatt

For ergoterapeuter som ikke er selvstendig næringsdrivende, er betalingen å betrakte som lønn. Det innebærer at oppdragsgiver må betale arbeidsgiveravgift, og at man har krav på feriepenger. Arbeidsgiveravgiften er fra 14,1 % til 0 % avhengig av bosted og alder. Feriepengene er 12 % i virksomheter med 5 ferieuker og 10,2 % i virksomheter med 4 ferieuker + 1 dag.

Om beløpet man får fra den samme oppdragsgiver overstiger kr 1.000,- (kr 2000,- fra skattefrie selskaper, organisasjoner og institusjoner), er det oppgave- og skattepliktig. Oppdragsgiver skal da på eget initiativ trekke skatt i samsvar med skattekort, eller 50 % hvis skattekort ikke er levert. Utgiftsgodtgjørelse kan i mange tilfeller utbetales trekkfritt. Dette er hjemlet i Skattedirektoratets forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser, som ligger på Lovdata (eget vindu).