bar-bestefar7245c

Samfunnet trenger kraftfulle tiltak for bærekraftige helsetjenester

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener det haster med prioritering av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester. Både fagmyndigheter og politikere er tydelige på at disse tjenestene trengs, men styrkingen og de kraftfulle tiltakene uteblir.

Den demografiske utviklingen har allerede satt helsetjenestene under hardt press. Nå trengs det handlekraft som fremmer deltakelse, og som demper behovet for varige pleietjenester.  

  • Landets politikere, både sentrale og lokale, må samles om prioriteringer som sikrer en dreining av helsetjenestene slik at helsefremming, forebygging og rehabilitering blir bærebjelken i tjenestene.  
  • Landets kommuner må gjøre prioriteringer som sikrer at innbyggerne i størst mulig grad kan bruke sine ressurser, klare seg selv, mestre hverdagslivet og delta i samfunnet. 
  • Spesialisthelsetjenestene må prioritere kompetanse og tilbud som bidrar til at innbyggerne raskest mulig kan mestre egen situasjon og hverdag.  

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener ergoterapeuters kompetanse må tas i bruk på alle nivåer i helsetjenestene, og i mye større grad enn i dag, for å sikre en bærekraftig utvikling. Kjernekompetansen på aktivitet og deltakelse er avgjørende for at flest mulig skal kunne klare seg selv og leve meningsfulle liv. 

Uttalelsen ble vedtatt på landsmøtet i Norsk Ergoterapeutforbund i dag.

Del uttalelsen der den hører hjemme

Nyvalgt forbundsleder Tove Holst Skyer (bildet), oppfordrer landsmøtedelegatene og andre medlemmer og tillitsvalgte, til å dele uttalelsen fra landsmøtet, med alle som burde høre den. Enten det dreier seg om politikere eller ledere i landets kommuner og spesialitshelsetjenesten.

Pressemelding med landsmøtets uttalelse

Flere nyheter fra landsmøtet

Du finner flere nyheter fra landsmøtet her