Kontor-3515

Ergoterapeuter kan få endring i arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted på grunn av korona-pandemien  

Mange medlemmer opplever i disse dager at koronapandemien påvirker arbeidshverdagen på ulike måter. Vi har laget en oversikt over hvilke rettigheter og plikter medlemmene har.   

Mange medlemmer opplever i disse dager at korona-pandemien påvirker arbeidshverdagen på ulike måter. Noen arbeidsoppgaver faller bort, mens det oppstår behov for styrking av ressursene på andre arbeidsområder.  Ergoterapeutene erfarer at våre medlemmer blir bedt om å bidra.  Vi har laget en oversikt over hvilke rettigheter og plikter medlemmene har.   

Denne informasjonen erstatter informasjon gitt 17. mars.

Utvidede rammer for overtidsarbeid

Halvfigur bilde av Lundt i Sort blazer og hvit bluse.
Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har sammen med sine kolleger laget en oversikt over hvilke rettigheter og plikter medlemmene har.

Det er inngått avtaler om utvidet ramme for overtidsarbeid (i helseforetakene, kommunene og Staten) og kortere varslingsfrist for endring av arbeidsplan for ansatte som jobber til ulike tider på døgnet (i kommunene).  Dokument 25 i Oslo kommune har en bestemmelse (13A) som gir kommunen hjemmel til å beordre ansatte til annet sted i kommunen når det er krise i fredstidDet er viktig å merke seg at disse avtalene, samt bestemmelsen i Dok 25 kun skal benyttes når det kan begrunnes i behov for ekstraordinær innsats for å avhjelpe koronasituasjonen.  

Du finner de ulike avtalene i denne oversikten 

Hvilke konsekvenser kan koronapandemien få for dine arbeidsoppgaver? 

Arbeidsgiver kan omdisponere sine ansatte innenfor styringsretten. Som følge av koronaviruset vil det kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn det de normalt utfører.   Arbeidsgivere bør informere ansatte så tidlig som mulig for å ivareta den enkeltes behov for forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.  Det er også naturlig at den enkeltes helse- og sosiale forhold vektlegges.  

Kan arbeidsgiver pålegge medlemmer å gå fra dagarbeid til turnus?  

Dersom du har en arbeidsavtale som er begrenset til dagarbeid, så kan ikke arbeidsgiver uten videre endre dette og pålegge deg å jobbe turnus. Det vil være utenfor arbeidsgivers styringsrett.  Normalt må arbeidsgiver gå veien om endringsoppsigelse. Dvs. si opp din nåværende arbeidsavtale og tilby deg en ny avtale med turnusarbeid.  Endringen må være saklig begrunnet. 

Situasjonen med koronapandemien vil kunne gi arbeidsgiver saklig grunn til å gå til endringsoppsigelse for å gjennomføre en midlertidig endring av din arbeidsavtale fra dagarbeidstid til turnus.  Ved en slik endring vil du ha rett til å jobbe i din dagarbeidstilling i oppsigelsestiden, som normalt vil være 3 måneder.  

Et alternativ til dette er å gå i dialog med din arbeidsgiver om å akseptere endringen, uten at din arbeidsgiver må gå veien om endringsoppsigelse.  Dere må da blant annet bli enige om hvor raskt endringen skal iverksettes, varigheten av en slik endring og hvilken kompensasjon du eventuelt skal motta for de ulemper det medfører for deg å få endret arbeidstiden med kortere varsel enn det du ville hatt rett til dersom du hadde mottatt en endringsoppsigelse. Husk at du også vil ha rett til de tariffavtalte tilleggene for å jobbe kveld, natt og helg- og høytidsdager på lik linje med de ordinære turnusarbeiderne 

Turnus kan bli endret på kort varsel 

Situasjonen med koronaviruset gjør at det kan bli aktuelt å endre turnusplan med kortere varsel enn normalt for å sikre forsvarlig drift.   I kommunene er det inngått avtaler som gir arbeidsgiver mulighet til å endre turnus med 3 dagers varsel.  Der det ikke er inngått slik avtale vil bestemmelsene i arbeidsmiljølov og tariffavtale gjelde.  Men husk at dette gjelder kun medlemmer som i utgangspunktet jobber turnus.  

Hvordan skal jeg forholde meg til eventuell mangel på smittevernutstyr? 

Det er ingen juridisk plikt å utsette seg for fare.  Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at smittevernutstyr er tilgjengelig slik at du kan utføre jobben din.  

Se Arbeidstilsynets informasjonsside om dette og vår artikkel: Smittevern og ergoterapeuter.  

Hvis du opplever mangel på smittevernutstyr, brudd på smittevernloven eller arbeidsmiljøloven, så anbefaler vi at du tar kontakt med verneombud eller tillitsvalgt som eventuelt kan ta dette videre til forbundskontoret.  

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel eller kalle meg tilbake fra ferie? 

Arbeidstaker kan kreve at tidspunkt for ferie fastsettes i god tid før ferien.  Dette finner du også mer informasjon om på Arbeidstilsynets nettsider, jfr lenke ovenfor.  

Arbeidsgiver kan ikke ensidig kalle ansatte i ferie tilbake til jobb.  Men vi anbefaler at dere i fellesskap kommer frem til en løsning.   

Ta kontakt! 

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.