KantineP6010260c

Hva er arbeidsplassvurdering?

Ergoterapeuter gjør arbeidsplassbesøk for å vurdere arbeidstaker sine arbeidsmuligheter og barrierer for arbeidsdeltakelse

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering kartlegger samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Ved arbeidsplassvurdering kan en kartlegge arbeidstakers resurser og utfordringer ved utførelsen av en arbeidsoppgave, analysere arbeidsoppgavenes ulike elementer og hva som kreves for å mestre oppgavene. Ergoterapeuten kartlegger også psykososiale- og organisatoriske forhold som påvirker samspillet og utføring av arbeidet.

Arbeidsplassvurdering gir grunnlag for tiltak som gjør at arbeidstaker mestrer arbeidet sitt, den skal hindre sykefravær eller også gi forslag om alternativt annet arbeid.

Arbeidsplassvurdering krever arbeidsplassbesøk. Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les mer om samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Arbeidsplassbesøk

Ergoterapeuter legger vekt på at intervensjon og bistand skjer på arbeidsplassen i nært samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsplassbesøk (APB) med observasjon og intervjuer, og intervensjoner på arbeidsplassen er en sentral del i arbeidsplass-vurderingsmetodikken.  Intervensjon på arbeidsplassen støttes av internasjonal forskning på området (van Vilstern et al 2015; Nieuwenhuijsen et al 2014).

Samtidighet i tilbudet

For å komme raskere tilbake i arbeid er det ofte nødvendig med samtidighet i behandling av helseplager og tilrettelegging av arbeidsplass. Dette krever tett samarbeid mellom fagpersoner innen helsetjenester, arbeids- og velferdstjenestene og arbeidsplass.

Tilbake til Ergoterapeuter og arbeidsplassvurdering