Arbeidsdeltakelse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til arbeidsdeltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

I denne sammenheng er personen en arbeidstaker, en gruppe arbeidstakere eller en arbeidssøker.

Intervensjon tar utgangspunkt i en dialog om egne mål, ressurser og interesser: Hvordan vil en delta? Hvilket arbeid er ønskelig og mulig?

Her kartlegges funksjon og ferdigheter, interesser, vaner, roller og oppfattelse av arbeidsmiljø. Kartleggingen kan følges opp med direkte trening av ferdigheter som er relevant, fortrinnsvis på arbeidsplassen.

Aktivitet

Aktiviteten er de ulike arbeidsoppgavene i en jobb. Ergoterapeuten kartlegger de ulike elementene i en arbeidsoppgave for å finne hva som kreves av motoriske og kognitive ferdigheter samt kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter for å mestre arbeidsoppgaven.

Ergoterapeuten tilpasser arbeidsoppgaven ved å tilrettelegge, forenkle og gradere arbeidsoppgavene. Det kan også være nødvendig å kartlegge og tilrettelegge for balansen i aktiviteter, for eksempel oppgaver som må gjøres hjemme, i fritida og i arbeid.

Omgivelser

Ergoterapeuter kartlegger utfordringer og ressurser i omgivelsene som påvirker arbeidsdeltakelse. Det kan være fysiske-, psykososiale og organisatoriske faktorer som påvirker mestring i arbeidslivet positivt eller negativt. Positive elementer i omgivelsene kan det bygges videre på, negative forhold må endres.

I tillegg kartlegges andre forhold som kan påvirke deltakelse slik som sosial støtte, transport til og fra arbeidssted. Ergoterapeuten har også kompetanse på velferdsteknologi, tekniske hjelpemidler og universell utforming, og kan gi råd om tiltak for optimal tilrettelegging av omgivelsene tilpasset individ og aktivitet.