bad-kam2644

Vi vil ha lovfestet aktivitetstilbud for alle hjemmeboende eldre

Regjeringen har foreslått å gi kommunene lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Vi støtter forslaget, men er kritiske til at lovforslaget kun knyttes til en diagnose, og ikke den enkeltes aktivitetsbehov.

Regjeringen har sendt forslag til «Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens» ut på høring

Lovforslaget avgrenser plikten om dagaktivitetstilbud til en diagnose

Tilbudet bør ikke knyttes til diagnose, skriver forbundsleder Nils Erik Ness i høringssvaret.

Ergoterapeutene er enige i begrunnelsen for hvorfor dagaktivitetstilbud er viktig, som at et dagtilbud gir mulighet for å leve et aktivt og meningsfylt liv i fellesskap med andre, pårørende med tyngende omsorgsoppgaver får avlastning og tilbudet kan bidra til å hindre eller utsette behov for innleggelse på institusjon.

I vårt høringssvar stiller vi oss likevel kritisk til at lovforslaget knyttes til en diagnose.
– Det er mange hjemmeboende som trenger et dagtilbud for å oppleve dager med meningsfullt innhold, som avlaster pårørende og som forebygger behov for dyrere tjenester, sier forbundsleder Nils-Erik Ness.

Individuelt tilpasset tilbud – behov for ergoterapeuters kompetanse

Høringsnotatet slår fast at dagaktivitetstilbudet skal være individuelt tilpasset, med utgangspunkt i brukerens funksjonsnivå, livssituasjon, individuelle behov og interesser.
– Ergoterapeutene mener det er en riktig målsetting, og at kommunene og innbyggerne vil være tjent med flere ergoterapeuter i tilknytning til tilbudet til personer med demens, sier Nils Erik Ness.

Våre øvrige høringssvar