Tonje2

Ikke et statsbudsjett for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester

Regjeringen Solbergs siste statsbudsjett er dessverre ikke et budsjett for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester. Nå rettes forventningene mot den påtroppende regjeringen.

Regjeringen Solberg la i dag frem sitt siste statsbudsjett. 
– Budsjettforslaget innebærer dessverre ikke en satsing på bærekraftige helsetjenester og mer kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid for landets befolkning, slår nestleder Tonje Hansen Guldhav fast. 

Regjeringens budsjettforslag 

Bekymring for kommunenes frie inntekter og kjernetjenestene

Justert for demografi, merkostnader til pensjon og regjeringens satsinger innenfor de frie inntektene vil det slik regjeringen Solberg ser det være et økt handlingsrom for kommuneøkonomien i 2022 på 0,5 mrd. kroner.

– Regjeringen tar derimot ikke høyde for alle de andre tjenestene som spiser av de frie inntektene (som regjeringen ikke nevner), sier Unios sjefsøkonom Eirik Orskaug. Samlet snakker vi minst om at de frie inntektene i budsjettforslaget vil gi en reell nedgang i det økonomiske handlingsrommet for kommunesektoren på 1,4 mrd. kroner. Det vil gi reelle kutt som vil ramme kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg som er helt avhengig av veksten i de frie inntektene.

Unio: Statsbudsjettet 2022: For lite til kommunene

Flere omsorgsplasser, men ingen opptrapping av rehabilitering 

Regjeringen foreslår å legge til rette for tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022, men budsjettet inneholder ingen forslag om styrking av rehabiliteringsfeltet. Ergoterapeutene etterlyser et dobbeltspor i helsetjenestene. 

Ergoterapeutene vil ha mer bærekraftige helse- og velferdstjenester og mer kunnskapsbasert ergoterapi til befolkningen.

– Regjeringens forslag er skuffende og følger det eksisterende sporet med videre utbygging av pleie- og omsorgstjenester, konstaterer Tonje Hansen Guldhav skuffet. Sporet som fremmer helse, forebygger, rehabiliterer og setter innbyggerne i stand til å bruke sine ressurser, ser vi lite til i budsjettforslaget. Bærekraften sikres ikke før vi får et godt utbygd dobbeltspor. Vi må i mye større grad forhindre behov for de mest ressurskrevende tjenestene, til det beste for den enkelte og for samfunnet. 

En stor økning i bevilgning til kjøp av rehabilitering i utlandet er en fattig trøst for Ergoterapeutene.   

Klare forventninger til Støre-regjeringa 

– Det haster med tiltak som skaper mer bærekraftige helse- og velferdstjenester, og vi i Ergoterapeutene har klare forventninger til den nye regjeringen og regjeringsplattformen, som blir lagt frem denne uka, slår nestlederen fast. 

Ergoterapeutene med klare forventninger til den nye regjeringen 

Etter at Arbeiderparti/Senterparti-regjeringa har tiltrådt, vil den fremme en tilleggsproposisjon til Stortinget, som innebærer endringer i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. 

Forslagene i statsbudsjettet for øvrig 

Her er noen av forslagene i statsbudsjettet og Ergoterapeutenes kommentarer. 

200 millioner kroner for å ivareta barn og unges psykiske helse 

Regjeringen vil at barn og unge skal få tidligere og bedre hjelp for psykiske helseutfordringer. Derfor foreslås 200 millioner, til å blant annet etablere flere tverrfaglige og oppsøkende team, utvikle lavterskeltilbud og for å styrke forskningen på barn og unges psykiske helse. 

-Det er positivt med en til opptrapping for barn og unges psykiske helse, men vi savner en erkjennelse av at vi må ha større tverrfaglighet i tjenestene til barn og unge, sier nestlederen i Ergoterapeutene Tonje Hansen Guldhav. Eksempelvis må ergoterapeuter inkluderes i finansieringsordningene for helsestasjons- og skolehelsetjenestene. Det handler om riktig kompetanse til riktig tid, og riktig oppgavefordeling.  

Lite målrettet utvidelse av utdanningskapasiteten 

Det er positivt at regjeringen vil øke antall studieplasser, men regjeringa legger ikke føringer på fordelinga av plassene.  

-Vi mener politikerne må ta ansvar for at vi har den riktige kompetansen i arbeidsstokken fremover, og at utdanningskapasiteten må innrettes etter dette,  kommenterer nestlederen. 

SSB forventer mangel på ergoterapeuter 

Mindre til aktivitetshjelpemidler 

Regjeringen foreslår å redusere bevilgingene til aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. 
– Dette gir mindre aktivitet og deltakelse for de som trenger det mest, slår Tonje Hansen Guldhav fast. 

Har du spørsmål, kommentarer eller reaksjoner?

Send dem gjerne på epost til Ergoterapeutene.