SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Statistisk sentralbyrå, SSB forventer at det i 2035 vil mangle 500 ergoterapeuter. Det fremkommer i en rapport som nylig ble publisert.

SSB: Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035

En underdekning på 500 ergoterapeuter

Forside av SSB-rapport med overskrifta "Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035"
SSB-rapporten: Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035.

Antall nyutdannede ergoterapeuter er høy, sammenlignet med det totale antallet ergoterapeuter. Dette gir en klar vekst i tilbudet av ergoterapeuter, og SSB har kun framskrevet behovet for ergoterapeuter innen helsetjenester.

Aldringen av befolkningen medfører en betydelig vekst i tallet på brukere av ergoterapi. SSB har lagt til grunn økt bruk av ergoterapeuter i disse tjenestene. Med disse forutsetningene er etterspørselen etter ergoterapeuter i helsetjenestene anslått å komme opp i 5 100 årsverk i 2035. Til tross for en klar vekst i tilbudet, kan det likevel bli en underdekning på 500 årsverk med de forutsetningene som er lagt til grunn i framskrivingene.

Tror det kan bli enda større mangel på ergoterapeuter

Generalsekretær Toril Laberg.

De siste årene har antallet ergoterapeuter i kommunene økt med over 5 % i året. SSB har, i større grad enn tidligere, lagt denne utviklingen inn i sine prognoser.
– Det er likevel grunn til å tro at vi i 2035 er nærmere SSBs «høy alternativ», med mangel på 1300 ergoterapeuter, sier Ergoterapeutenes generalsekretær Toril Laberg.

Hun peker på den store underdekningen i mange kommuner og sykehus, og at 83 kommuner er uten ergoterapeut over et år før lovpålegget trer i kraft. I tillegg er ergoterapeuter ansatt i en lang rekke områder, som ikke er definert som helsetjenester, sier Laberg.

Stor variasjon mellom kommunene

Ergoterapeutene har nylig fått tilgang på tall fra SSB som viser antallet ergoterapeuter i landets kommuner i 4. kvartal i 2018. I alt var det 2949 ergoterapeuter ansatt i landets kommuner. Dette er 148 flere enn et år tidligere. Samtidig viser tall fra NSD, Norsk Senter for Forskningsdata at det i 2018 bare ble utdanna 250 ergoterapeuter.
– Når vi vet at ergoterapeuter også arbeider andre steder i kommunene, på en lange rekke arbeidsplasser som ikke er definert som helsetjenester og at det er ergoterapeuter som går ut av yrket, er vi glad for at de seks utdanningene er positive til å jobbe for økt utdanningskapasitet, sier Toril Laberg.

Ergoterapeutene vil arbeide sammen med utdanningene og medlemmene for å sørge for at også et økt antall ergoterapistudenter får gode praksisplasser.
– Vi anbefaler alle medlemmer å ta imot studenter på sin arbeidsplass, sier generalsekretæren. Det er bra både for faget, studenten og den enkelte ergoterapeut.

Ergoterapeutene: Færre søker ergoterapi i år etter flere år med økning

83 kommuner uten ergoterapeut

Det er 83 kommuner som mangler ergoterapeut, et drøyt år før lovkravet om ergoterapi i alle landets kommuner trer i kraft 1. januar 2020. Kun 11 av disse vil slå seg sammen med en kommune med ergoterapitilbud.
– Tallene våre viser også stor variasjon mellom kommunene, og vi har vanskelig for å se at innbyggertallet eller helsesituasjonen forklarer dette, sier generalsekretæren.

Hennes oppfordring til landets kommuner er klar.
– I landets kommuner står våre tillitsvalgte klar til utviklingen av mer bærekraftige helsetjenester. For de 83 kommunene som mangler ergoterapeut er budskapet klart: Utlysninger og ansettelser må starte nå. Det er for sent å vente til nyttår, sier generalsekretæren.