Web-Kristin-1190498-c- copy

Forbundsstyret har delt ut midler til forskning og utvikling

Sist uke tildelte forbundsstyret en halv million til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning.

– Vi håper at disse 6 prosjektene skal bidra til faglig utvikling som kommer medlemmene til gode. Vi håper også at vi får gode bidrag til Fagkongressen i Ergoterapi, som arrangeres i Bodø i 2025, sier fagsjef Kristin Jess-Bakken etter tildelinga.

Melding sendt til alle søkere    

Denne uka gikk det ut svar til alle som har søkt om FOU midler 2023. Søknadsfristen for FOU midlene var 15. september.

I Forbundsstyremøte i desember 2022, vedtok Forbundsstyret at søknader som inneholdt mestring og tidlig innsats for barn og unge skulle prioriteres. I tillegg skulle prosjekter som synliggjør ergoterapeuters bidrag til bærekraft bli prioritert. Forbundsstyret vedtok at kr 500 000 av FoU-midlene skulle lyses ut. Kr 200 000,- skulle stå til forbundsstyrets disposisjon. Forbundsstyret vedtok å fordele Kr 50 000,- av disse .  

Årets mottakere

Ved søknadsfristen var det kommet inn 14 søknader på til sammen kr 2 318 817.  Av disse fikk følgende midler:  

Navn  Tittel på prosjekt Beløp, kroner
Anne-Stine Dolva Oppvekst med Downs syndrom – muligheter og utfordringer for mestring og deltakelse 75 000 
Anne Birgit Stavenes En veiledningspakke i bruk av armprotese hos barn og unge med dysmeli –  for pårørende og lokale fagpersoner 80 000
Helle Gregersen og Linda Stigen Effekt av Perceive, Recall, Plan og Perform intervensjon, for barn i kommunehelsetjenesten 82 000 
Tore Bonsaksen og Skender Redzovic Friluftsliv og psykisk helse blant unge i Norge – en HUNT-studie 60 000 
Inger Hellem Oversettelse og kulturell tilpasning av Occupational Balance Questionaire 11 (0B011) og tilhørende manual med SpiderWeb 153 000
Lene Fogtmann Jespersen og EVA-gruppen EVA – Analyse av fysiske omgivelsers påvirkning av aktivitetsutførelse 100 000

Ny tildeling neste år

Prioriteringer for 2024 er ennå ikke bestemt, men søknadsfristen vil være 15. september 2024.

Ergoterapeutenes FOU-midler