Tove-PB050200-b

Ergoterapeuter på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Nå!

Ergoterapeuters kompetanse er viktig for å utvikle gode helsetjenester for barn og unge.
– Vi har derfor reagert sterkt på at det ikke er mulig å søke tilskudd for ergoterapeuter i ordningen for styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forbundet har derfor gjort flere henvendelser til Helsedirektoratet i november og i går sendte Unio et brev til Helse- og omsorsgskomiteen på Stortinget.

I den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten står det at bemanningen skal bestå av helsesykepleier og lege, bør bestå av fysioterapeut, kan bestå av psykolog og ergoterapeut. Kommunene kan dermed søke om tilskuddsmidler til alle disse profesjonene, bortsett fra ergoterapeut. Unio mener ergoterapeuter må inkluderes.

Unios brev til Helse- og omsorsgskomiteen

Ikke noe grunnlag for forskjellsbehandling

Forskriften til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, og der er ergoterapeuter en lovpålagt profesjon. Forskriften likestiller også kravet til ergoterapeut og psykolog.
– Når profesjonene likebehandles i forskriften, stiller vi oss uforstående til at direktoratet forskjellsbehandler profesjonene, og forventer at de rydder opp, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Direktoratets begrunnelse

Helsedirektoratet argumenterer for at tilskuddet er utformet som en målrettet satsning for å styrke og utvikle grunnbemanningen i tjenesten slik at den kan ivareta oppgavene som er omtalt i de nasjonale faglige retningslinjene, og at ergoterapeuter ikke er nevnt her. De understreker også at tilskuddet bare utgjør en knapp tredjedel av den potten regjeringen setter av til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i statsbudsjettet.

Styrkingen av helsestasjoner og skolehelsetjenesten er mer enn tilskuddsordningen

Tove Holst Skyer synes det er bra at nær 929 mill. kroner i kommunenes rammetilskudd er foreslått knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom statsbudsjettet, men sier det ikke er noen garantier for at kommunene faktisk bruker midlene til styrking av disse tjenestene.

– Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å ta aktiv del i utviklinga av kommunenes helsetjenester, og vise hvordan ergoterapeuters kompetanse vil bidra til aktivitet og deltakelse for barn og ungdom, og er et viktig bidrag til bærekraftige helsetjenester.

Rammene legges i dag i kommunenes budsjetter

Rammene for utviklinga av de kommunale helsetjenestene legges i disse dager når kommunene behandler budsjettene sine.
– Jeg oppfordrer de tillitsvalgte til å ta tak i administrasjonens forslag til budsjett, kontakte aktuelle politikere og fortelle hvordan ergoterapeuter kan bidra til å utvikle de kommunale tjenestene videre, sier forbundslederen.

-Uten ergoterapeuter vil det mangle viktig kompetanse i tjenestene.

Formuler gjerne konkrete forslag eller spørsmål som politikerne kan bruke. Ta gjerne kontakt med regionen din eller forbundskontoret dersom du ønsker veiledning, støtte eller bistand.

Mestring og tidlig innsats for barn og unge

Mestring og tidlig innsats for barn og unge er en av fire, overordnede og tydelige strategier i landsmøteprogrammet vårt for denne perioden.

Programmet gir oss en retning og noen få, overordnede strategier.
– Hva er viktig for deg? Hvordan vil du bidra spør forbundsleder, Tove Holst Skyer?

Programmet vårt for de neste tre årene

Ergoterapi og barns helse

På hjemmesida er informasjon om ergoterapi og barns helse samlet på denne siden som har snarveien ergoterapeutene.org/barn. Si fra dersom det er noe du savner.