barn-besteforeldre-vaffel6103

Ergoterapi og barns helse

Ergoterapeuter har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser. 

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger:

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehage/skole, habiliteringsteam, barnevernsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Lenke til:

Mange barn og unge hindres i å delta i lek, skole og nærmiljø og opplever utenforskap fordi de ikke mestrer de krav og forventninger som stilles til dem.

Tidlig intervensjon er viktig for å sikre en god utvikling. Dette krever tett tverrfaglig samarbeide og oppfølging på helsestasjon, i barnehage og skole for at barn som opplever aktivitetsvansker, og deres familier, skal få den hjelpen de trenger.

Ergoterapeuter kartlegger og tilrettelegger for mestring gjennom sin kompetanse på å se person, aktivitet og omgivelsene i sammenheng. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.