barn-besteforeldre-vaffel6103

Ergoterapi og barns helse

Ergoterapeuter har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser. 

Mange barn og unge hindres i å delta i lek, skole og nærmiljø og opplever utenforskap fordi de ikke mestrer de krav og forventninger som stilles til dem.

Ergoterapeutene skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge. 

Ergoterapeuter kartlegger og tilrettelegger for mestring gjennom sin kompetanse på å se person, aktivitet og omgivelsene i sammenheng. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.