OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våre innspill er tatt på alvor i regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, presenterte i dag regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. Planen forplikter for ti år fremover, og med satsingen følger minst 3 milliarder kroner.
– Dette er en ambisiøs plan, og jeg er veldig glad for å se at våre innspill er tatt på alvor, er forbundsleder Tove Holst Skyers umiddelbare kommentar.

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse peker ut en retning mot mer bærekraftige tjenester for personer med psykiske helseutfordringer.

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse

Ambisiøs opptrappingsplan

Forbundsleder Tove Holst Skyer mener opptrappingsplanen gir et ambisiøst førsteinntrykk.

Barn og unge prioriteres, og dette var et av våre tydeligste innspill, , sier forbundsleder Tove Holst Skyer. Vi må prioritere tidlig innsats til barn og unge. Vi løftet også frem at mestring forebygger psykisk uhelse, og mestringsfokuset går igjen i hele meldingen.

Ergoterapeutene har bidratt med både skriftlige og muntlige innspill underveis i regjeringens arbeid med opptrapningsplanen:

Vår tids store folkehelseutfordring

Ingvild Kjerkol uttalte ved presentasjonen av opptrappingsplanen at psykisk uhelse er vår tids store folkehelseutfordring

-Planen forutsetter bred, solid innsats, og jeg er glad vi har dedikerte og dyktige medlemmer som nå kan ta sats og bidra med avgjørende kompetanse

,påpeker Tove Holst Skyer.

Ergoterapi og psykisk helse

Brosjyre: Psykisk helse, rus og hverdagsmestring. Hva kan ergoterapeuter bidra med. Last ned brosjyren her.

Forventningsfull forbundsleder

Forbundslederen beskriver resultatmålene i opptrappingsplanen som gode.
-Jeg forventer tiltak som vil gi helsepersonell mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling, som også er et av de åtte målene, sier forbundslederen.

Planen er også tydelig på at løsningene må være kunnskapsbaserte og bærekraftige og tilpasset brukernes behov.
Dette er jeg trygg på at landets ergoterapeuter vil bidra godt med, sier Tove Holst Skyer.

Planen omfatter åtte resultatmål:

  • Barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager er redusert med 25 prosent
  • Andelen av unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser er redusert
  • Innbyggere i alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus
  • Barn og unge som henvises til psykisk helsevern barn og unge (PHBU) får tilbud om en vurderingssamtale for avklaring av videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Gjennomsnittlig ventetid til psykisk helsevern skal reduseres og på sikt være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne (PHV), 35 dager for psykisk helsevern barn og unge (PHBU) og 30 dager for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)
  • Hindre nedbygging av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling
  • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem har økt levealder, og forskjellen i levealder mellom denne pasientgruppen og den øvrige befolkningen er redusert
  • Helsepersonell har mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling

Opptrappingsplanen kunne gjerne inneholdt enda flere konkrete tiltak, men Ergoterapeutene forventer både følgeevaluering, justeringer og flere tiltak underveis, slik Kjerkol lovet i presentasjonen.