Kontor7276

Ergoterapi og psykisk helse

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse. Det å delta i aktiviteter som er meningsfulle for den enkelte er helsefremmende, ressursutløsende og bidrar dermed til et bærekraftig samfunn.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger

Kommunehelsetjenesten, aktivitetssenter, boliger, Fontenehus, spesialisthelsetjenesten, DPS, læringsssenter, dagsentre, aktivitet- og mestringstilbud.

Lenke til:

Mange får problemer med å mestre hverdagen, skolen eller jobben på grunn av psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet.  Denne gruppa utgjør et stort antall i arbeidsfør alder og er en stor velferdsutfordring i Norge. Stadig flere barn og unge har psykiske helseutfordringer.

Samhandlingsreformen ga kommunene økt ansvar, samtidig som sengeplasser og liggetid i spesialisthelsetjenesten ble redusert. Tjenestene skal gjøre flere i stand til å mestre sitt hverdagsliv i egen bolig. Reformen krever derfor endringer på alle nivå av helsetjenesten.

Tiltak knyttet til mestring av aktiviteter som er av betydning for pasienten er viktig blant annet ved vurdering av medikamentfritt behandlingstilbud.

Ergoterapeuter kartlegger og tilrettelegger for mestring gjennom sin kompetanse på å se person, aktivitet og omgivelsene i sammenheng. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet