ungdom-rullestol7770

Stortinget sa i dag nei til forslag om likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Stortinget har i dag avvist et forslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. Forbundsleder Tove Holst Skyer er irritert.

Stortinget har i dag avvist et representantforslag fra stortingsrepresentantene fra Sosialistisk Venstreparti, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård, om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt støttet forslaget, men regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte mot.

Ansvarsfraskrivelse fra ministeren og irritert forbundsleder

En av de tydeligste anbefalingene fra KPMG i evalueringsrapporten, er å utarbeide og vedta en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering. Dette ble fulgt opp av Senterpartiets Kjersti Toppe i debatten mandag.

– Jeg opplever det som en ansvarsfraskrivelse når helse- og omsorgsminister Bent Høie, i så liten grad tar et overordnet politisk ansvar, men i stedet peker på kommunene. Det er hans ansvar som helseminister å gjøre nødvendige grep, sier en irritert forbundsleder Tove Holst Skyer.

Evalueringsrapporten fra KPMG er en gavepakke

Evalueringsrapporten burde være en gavepakke for regjeringen, mener Tove Holst Skyer, som mener at rapporten er tydelig på hva som gjør at utfordringene vedvarer, og den gir konkrete anbefalinger for en kursendring.

Det er helt nødvendig å styrke habiliterings- og rehabiliteringsfeltet for å møte de demografiske utfordringene, og jeg forventer at Regjeringen nå tar dette på alvor.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Få på plass ergoterapitilbudet i kommunene

– Min melding til Høie er at det vil være en veldig god start at han som et minimum må sørge for at alle kommuner faktisk tilbyr rehabiliterende, ressursutløsende ergoterapikompetanse, slik de er forpliktet til gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, avslutter forbundslederen.

For lite. For seint

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, stiller seg bak det som lenge har vært et selvsagt krav fra Ergoterapeutene:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.»

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen

– La meg være tydelig: Det er altfor lite, altfor sent, kommenterer Tove Holst Skyer! Gjennom flere år har det vært – nettopp – en storstilt nedbygging i spesialisthelsetjenesten, uten at kommunene har fått ressurser til å bygge opp.