Tove-PB050200-b

– Kommuner, Storting og regjering må ta grep for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene

– Opptrappingsplanen ble ikke en opptrapping. Nå forventer jeg at politikere på alle nivå tar ansvar for det skrikende behovet for styrking av habiliterings- og rehabiliteringsfeltet! Både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer

Sist uke behandlet Stortinget et representantforslag fra SV, Sosialitstisk Venstreparti, om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. I vedtaket som det var mulig for et flertall fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet å stille seg bak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.»

– La meg være tydelig: Det er altfor lite, altfor sent, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

KPMG: Redusert tilbud ved sykehusene

– Som også stortingsflertalltet peker på har det vært nettopp en storstilt nedbygging i spesialisthelsetjenesten, uten at kommunene har fått ressurser til å bygge opp sine tjenester, sier forbundslederen.

Den nylig lanserte KPMG-rapporten som evaluerer opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering viser at private rehabiliteringsinstitusjoner har hatt en økning som langt på vei speiler nedgangen i sykehusene.

KPMG: Evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering peker på systematiske svakheter

Rapporten viser også at sykehusene i størst grad har redusert sin døgnrehabilitering og at de private rehabiliteringsinstitusjonene, på sin side, har økt sin dag- og polikliniske rehabilitering.
– Da er det ikke rart at kommunene, etter samhandlingsreformen, har kjent en kraftig økning i tyngre, ressurskrevende rehabiliteringspasienter,

Svært ulik virkelighetsoppfatning

KPMG-evalueringa viser redusert habiliterings- og rehabiliterings-tilbud ved sykehusene.

KPMG sine undersøkelser viser at det er store sprik i hvordan kommunene og brukerorganisasjonene opplever samsvaret mellom rehabiliteringskapasitet og befolkningens behov for rehabilitering. Blant respondenter fra kommunene mente 75% at tilbudet i stor grad eller i noen grad dekker befolkningens behov. Blant brukerorganisasjonene mente bare 33% det samme, mens hele 40% svarte «i svært liten grad».

Evalueringsrapporten oppsummert

Oppsummert er funnene til evalueringsrapporten:

  • Det er bred enighet om at det er store variasjoner i habiliterings- og rehabiliteringstilbudet.
  • Kunnskap viser at rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet har systematiske svakheter, preget av svak styring og lederforankring.

– Perspektivmeldingen var tydelig: Vi må utnytte ressursene bedre. Her må politikere i både kommunene, regjering og Storting ta tak, avslutter forbundslederen.