barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 4. Utvikling av ergoterapitjenesten.

Ergoterapi til barn og unge

Ergoterapeuters kjernekompetanse er et viktig for barn og unges deltakelse og inkludering. Mange kjenner ikke til hva ergoterapeuter kan bidra med i tjenester til barn og unge. I denne modulen ønsker vi å inspirere til refleksjon rundt tjenesteutvikling på egen arbeidsplass ved å vise eksempler på hvordan andre har utviklet ergoterapitjenester for barn og unge.

Litteratur til forberedelse:

Meld. St. 6 (2019–2020).Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Ergoterapeutene (2020). Høringsinnspill NOU 2019-23 Ny opplæringslov.

Ergoterapeutene (2019). Innspill til høring på nasjonal falig retningslinje skolehelsetjeneste.

Ergoterapeutene (2017). Høringsinnspill forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Videoforelesninger:

Ergoterapi for barn i Lindesnes kommune. Ved Line Paulsrud ergoterapeut i Lindesnes kommune.

Ergoterapi for barn i Lindesnes kommune. (PDF) Line Paulsrud.

Tjenesteutvikling Fredrikstad kommune. Bente Hatlelid ergoterapeut og prosjektleder Avlastning barn og Unge Fredrikstad kommune. (Denne forelesning er laget med studenter som målgruppe, men har relevans for ferdigutdannede ergoterapeuter også.)

Tjenesteutvikling Fredrikstad kommune. (PDF) Bente Hatlelid

Vårt mulighetsrom! Ergoterapi for barn og unge. Mari Fjeldsven og Anette Schmitz ergoterapeuter i Hamar Kommune. (gjenbruk fra Alle skal kunne delta kurset)

Vårt mulighetsrom! Ergoterapi for barn og unge. (PDF) Mari Fjeldsven og Anette Schmitz.

Supplerende videoer om påvirkningsarbeid:

Eksemplene er ikke rettet mot barn men metodikken er den samme.

Kommuneplanarbeid. Oddrun Linge, tidligere rådgiver rådmannen Trondheim.

Ergoterapeuters påvirkningsmuligheter – arbeid på systemnivå. Oddrun Linge, tidligere rådgiver rådmannen Trondheim.

Hvordan påvirke beslutningsprosesser? Audun Øvrebø, informasjonsrådgiver og fylkessekretær for Agder Arbeiderparti. 

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene:

Hvilke mangler ser du i tilbudet til barn og unge i din kommune/sykehus?

Hvilke av disse utfordringene kan du med din kompetanse som ergoterapeut bidra til å løse?

Hvordan vil du gå frem og hvem vil du alliere deg med?

Modul meritterer med 6 timer til ergoterapispesialist.