bar-bestefar7245

Modul 3. Aktivitet og fellesskap

Hvordan ta i bruk vår kjernekompetanse.

Leve hele livet løfter fram betydningen av aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Meldingen foreslår at eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.  

Her har ergoterapeuter mye å bidra med, både individuelt og på systemnivå. Stortingsmeldingen trekker også fram betydningen av frivillige for å skape aktivitet. 

Denne modulen handler om ergoterapeuters kjernekompetanse. Aktiviteters betydning for den enkelte, herunder hverdagsaktiviteter. Aktivitetsanalyse, tilpasning av aktivitet og omgivelser.

Anslagsvis beregning av tidsbruk for modulen: forarbeid bestående av 2-3 timer litteratur og 1,5 timer forelesninger. Diskusjon i nettverksgruppe stipulert til 2 timer.

Modulen er meritterende med 6 timer som ergoterapispesifikt kurs til spesialistordningen. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.

Obligatorisk litteratur: 

Helse og omsorgsdepartementet (2017). Meld.St.15 (2017-2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, s. 79-100. 

Vik, K. (2015). Mens vi venter på eldrebølgen. 1.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 15-62. (Kopiert med tillatelse fra forfatter og forlag)

Dekker, M. K. (2015). Aktivitetsanalyse i ergoterapi. Ergoterapeuten #3-2015. s. 40-45.

Videoforelesninger:

Del 1. Aktivitet som skal fremme deltakelse og inkludering. Kjersti Vik, Professor, Ergoterapeututdanning, NTNU, Trondheim

Del 1 Aktivitet som skal fremme deltakelse og inkludering. Kjersti Vik (PDF)

Del 2. Virker ergoterapi og hva mener eldre? Kjersti Vik, Professor, Ergoterapeututdanning, NTNU, Trondheim

Del 2 Virker ergpterapi og hva mener eldre? Kjersti Vik (PDF)

Aktivitetsanalyse -en kjernekompetanse for ergoterapeuter. Linda Stigen MSc, PhD, NTNU, Gjøvik. 


Aktivitetsanalyse – en kjernekompetanse for ergoterapeuter. Linda Stigen (PDF)

Frivillighet – muligheter og utfordringer. Kjersti Helene Haarr, Førstelektor og studieleder ved Medborgerskap og samhandling. ViD. Denne forelesningen går ut. Tema vil bli satt opp i Fag til lunsj på et senere tidspunkt. Hvis du ikke har anledning til å delta på Fag til lunsj, vil dette også bli tatt opp og lagt på hjemmesidene.

Refleksjonsoppgave:

Velg ut to eller tre områder fra dette kapittelet i meldingen der du mener ergoterapeuter kan bidra med sin kompetanse. 

Hvilke utfordringer og muligheter ser du i forhold til frivillighet i din kommune? Hvordan kan du samarbeide med frivillige/organisasjoner slik at eldre kan være mer aktive i sitt lokalmiljø?

Tenk gjennom en aktivitet for en bruker du jobber med i praksis, gjerne en aktivitet som fremmer sosial deltakelse. Gjennomfør en aktivitetsanalyse. Velg en, eller helst alle tre, former for aktivitetsanalyse; klassisk – , selvrefleksiv – og/eller en personbasert aktivitetsanalyse, knyttet opp mot denne aktiviteten. Del erfaringene dine med de andre gruppedeltakerne.