ungdom-bestefar8336

Modul 2. Aktivitetsperspektivet, teorier og modeller

Denne modulen tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og sentrale modeller som belyser aktivitetsperspektivet.

Ergoterapeuter har kjernekompetanse om aktiviteters påvirkning på helse, identitet og sosialt nettverk. Disse faktorene kan fremme eller hemme mestring av hverdagslivet.

Ergoterapeuter anvender kunnskap om menneskelig aktivitet fra aktivitetsvitenskap og andre ergoterapeutiske teorier og modeller. I denne modulen vil aktivitetsperspektivet i sentrale modeller presenteres.

Denne modulen har som mål å løfte ergoterapeuters bevissthet om egen kjernekompetanse og motivere til i større grad å ta denne i bruk.

Modulen er meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist.

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeutene (2017). Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse. s. 15-25.

Dekker, M. K. (2015). Aktivitetsanalyse i ergoterapi. Ergoterapeuten #3-2015. s. 40-45.

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, Center for Innovative OT Solutions, Colorado, USA. Kap. 1 og 2 (tom. side 32) og noe av det kap. 3. (tom. s. 43 – kapittelet avsluttes side 63) kan fås tilgang til visning ved å be om tilgang til (DOWNLOAD A FREE PREVIEW) på denne siden: https://www.innovativeotsolutions.com/powerful-practice/

Ness, N. E. (2018). På barrikadene for retten til aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuten #1-2018, s. 32-37.

Videoforelesninger:

Transaksjonell Modell for Aktivitet. Guri Einbu MSc, ergoterapispesialist Allmennhelse. Universitetslektor, NTNU Gjøvik.


Transaksjonell Modell for Aktivitet. (PDF) Guri Einbu.

Aktivitetsperspektivet – OTIPM. Malin Erola Malin Erola Ergoterapeut, MSc Universitetslektor, INB, NTNU.

Aktivitetsperspektivet – OTIPM. (PDF) Malin Erola

En offisiell oversettelse av begrepene til norsk er under arbeid i samarbeid med bokens forfattere.

Aktivitetsperspektivet i ergoterapeutiske konseptuelle modeller. Linda Stigen OT, MSc, PHD, spesialist i allmennhelse og somatisk helse.

 

Aktivitetsperspektivet i ergoterapeutiske konseptuelle modeller. (PDF) Linda Stigen.

Aktivitetsanalyse – en kjernekompetanse for ergoterapeuter. Linda Stigen MSc, PhD, NTNU, Gjøvik. 


Aktivitetsanalyse -en kjernekompetanse for ergoterapeuter. (PDF) Linda Stigen. 

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene:

Med utgangs punkt i litteratur og forelesninger reflekter over disse problemstillingene individuelt og i nettverksgruppen:

  • Diskuter aktivitetsperspektivet i de ulike ergoterapeutiske modellene.
  • Hvordan kan du bruker ergoterapeutiske teorier og modeller til å synliggjøre ergoterapi på din arbeidsplass. Gi konkrete eksempler.
  • Hvordan kan teorier og modeller styrke aktivitetsfokuset på din arbeidsplass?
  • Hvis du tenker tilbake på kartlegginger og intervensjoner du tidligere har hatt, i hvilken grad var disse aktivitetsbasert eller hadde et aktivitetsfokus?