Barns helse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuters utgangspunkt er alltid å spørre barnet eller ungdommen og familien: hva er viktige aktiviteter for deg å delta i? Hvilke aktiviteter er ønskelig og mulig å mestre? Hva er viktige familieaktiviteter?

Ergoterapeuter kartlegger barnets ressurser og personlige preferanser på alle hverdagslivets områder, i ADL, skole-, fritidsaktiviteter. Videre kartlegger ergoterapeutene håndmotoriske og sansemotorisk funksjon.

Tiltaket kan være å trene i aktivitet og lek for å øke barnets mestring i dagliglivet.

Aktivitet

Ergoterapeuten har kompetanse på aktivitetsanalyse. Det innebærer å forstå hvilke krav en aktivitet stiller til funksjon og ferdigheter, for eksempel påkledning, skriving eller sosial lek.

Dersom barnet/ungdommen ikke har de nødvendige ferdighetene til å mestre en aktivitet, kan ergoterapeuten tilrettelegge, endre eller modifisere aktiviteten for å muliggjøre mestring.

Ergoterapeuten kan veilede barnet, ungdommen, foreldre, barnehage og skole, om lek, hverdagsaktivitet, deltakelse og inkludering.

Omgivelser

Omgivelser som fremmer og hemmer barn og unges deltakelse og inkludering, kan være både fysiske, psykososiale, digitale, kulturelle og/eller holdningsmessige forhold.

Ergoterapeuten kartlegger og tilrettelegger omgivelsene for å kompensere for redusert eller tapt funksjon. Det kan være ved å bidra til holdningsmessig og kulturell inkludering for eksempel gjennom veiledning og informasjon til ledere av barn og unges fritidsaktiviteter.

Ergoterapeuten tilrettelegger de fysiske omgivelsene ved hjelp av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi for hvert enkelt barn/ungdom og generell tilrettelegging gjennom Universell utforming av parker og lekeområder, skoler, barnehager, transport og teknologi.