bestefar-ungdom2811

Våre retningslinjer for bistand i arbeidsforholdet

Disse retningslinjene tydeliggjør hva du som medlem kan forvente av bistand knyttet til ditt arbeidsforhold.

Forbundsstyret har vedtatt nye Retningslinjer for bistand i arbeidsforholdet. Retningslinjene beskriver hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte ved forbundskontoret skal forholde seg ved behov råd og veiledning om arbeidsbetingelser.

Retningslinjene er utviklet som en del av vårt arbeid med å være det naturlige valget for ergoterapeuter fordi Ergoterapeutene  ivaretar både ergoterapeuters fag og arbeidsforhold best.

Medlemmene og de tillitsvalgte

Ergoterapeutenes mål er at alle medlemmer skal ivaretas av en tillitsvalgt og at du som medlem skal vite hvem den tillitsvalgte er. Den tillitsvalgte er medlemmenes nærmeste veileder i temaer knyttet til arbeidsbetingelser. Råd og bistand om arbeidsbetingelser skal som hovedregel forsøkes løst gjennom medlemmets tillitsvalgte, før forbundskontoret kontaktes.

Medlemmet skal presentere saken for sin tillitsvalgte som forsøker å løse saken lokalt. Kommunikasjonen mellom medlemmet og den tillitsvalgte bør være skriftlig. 

Det ytes ikke juridisk bistand til medlemmer dersom forholdet det søkes bistand for oppstod mindre enn tre måneder etter innmelding i forbundet. Medlemskap i Ergoterapeutene er en forsikring av medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, og det er for seint å tegne forsikringen når det har begynt å brenne.

Våre tillitsvalgte

Gjennom vårt Opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte vil vi sørge for at våre tillitsvalgte er utrustet med riktig kompetanse for å møte sine utfordringer.

Dersom den tillitsvalgte har behov for bistand, kan vedkommende henvende seg til Ergoterapeutenes sekretariat. Dette gjøres skriftlig, med aktuell korrespondanse og dokumentasjon vedlagt. Enkle, avklarende spørsmål kan presenteres på telefon, fra enkeltmedlemmer og tillitsvalgte.

Regionstyrene 

Regionstyret er en lokal ressurs for medlemmer og forbund, og skal delta i opplæring av tillitsvalgte og ha oversikt over de tillitsvalgte i regionen. Regionstyrene skal bidra til at alle medlemmer i regionen ivaretas av en tillitsvalgt og legge til rette for nettverksbygging, aktivitet og for samarbeid i og på tvers av regionene.  

Forhold knytta til arbeidsforholdet

Ergoterapeutene gir kun gi råd om arbeidsbetingelser og juridisk bistand til medlemmer i saker som har tilknytning til arbeidsforholdet. Private spørsmål, knyttet til for eksempel skilsmisse, nabotvister eller injuriesaker faller utenfor tilbudet om bistand fra Ergoterapeutene.

Ergoterapeutenes sekretariat, forbundskontoret  

Ergoterapeutenes ansatte kan gi råd og veiledning knyttet til arbeidsbetingelser til enkeltmedlemmer når

  • det ikke finnes en tillitsvalgt på arbeidsplassen
  • det ikke finnes en hovedtillitsvalgt
  • regionstyret ikke kan bistå
  • saken er for komplisert for en tillitsvalgt eller regionsstyret å gi råd i
  • sakens karakter gjør det mest hensiktsmessig å drøfte den med en part utenfor arbeidsplassen

Ytterligere juridisk bistand

I de tilfeller der det er behov for ytterligere juridisk bistand angir retningslinjene prosedyrer for valg av advokat og eventuelt søksmål.