De uunnværlige, februar 2022

Vi kjemper for et lønnsløft

For Ergoterapeutene er det grunnleggende viktig at medlemmenes arbeidsbetingelser må reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, og at de fremmer likestilling og likelønn.
– Det er grunnlaget når vi nå har fremmet de krav vi mener at Unio må legge vekt på i tariffoppgjørene denne våren, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Forhandlingssjefen tror forhandlingene blir krevende, men setter pris på det store engasjementet som medlemmer og tillitsvalgte har vist i arbeidet med å utforme kravene.

Lønn som virkemiddel for å løse utfordringene

Denne våren er det hovedoppgjør. I to år på rad har offentlig sektor kommet svært dårlig ut av lønnsoppgjørene.
– Nå er det på tide med resultater som gjenspeiler utfordringene i helse- og velferdstjenestene og som bidrar til å løse dem. Lønn er et viktig virkemiddel, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Lønn må brukes som et virkemiddel, mener forbundsleder Tove Holst Skyer.

Offentlig sektor må prioriteres

Privat sektor har bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne vurderinger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor.
– Slik kan vi ikke ha det. Det er én av flere grunner til at ramma til offentlig sektor må opp, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.

Tall fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) viser at offentlig sektor har et stort etterslep på lønn de siste to årene. Mange i offentlig sektor har også et historisk gitt dårlig utgangspunkt grunna arbeidsgivere og politikere sin lave verdsetting av det arbeidet som blir utført av ergoterapeuter og andre i offentlige velferdsyrker.

Ramma i offentlig sektor må opp, sier Unio-leder Ragnhild Lied (Foto: Unio)

Økonomien går godt til tross for krigen i Ukraina

Under åpninga av Unio sin inntektspolitiske konferanse i mars sa Unio-leder Ragnhild Lied at vi står foran et lønnsoppgjør, som påvirkes av krigen i Ukraina, og konsekvensene den får for norsk og internasjonal økonomi.
– Til tross for dette er norsk økonomi på rask veg ut av koronakrisa og verknadane for norsk næringsliv av krigen i Ukraina er avgrensa. Når det gjeld olje, gass og vasskraft, profitterer oljeselskapa, den norske stat og kraftverkskommunane stort på gjeninnhentinga etter koronapandemien og krigen i Ukraina, sa Lied.

Ulike krav og ulike utfordringer i de ulike tariffområdene

Ergoterapeutene har partsforhold i tariffavtalene i Staten, KS (kommunene), Spekter (helseforetak og private institusjoner), Oslo kommune og Virke (private institusjoner). Utfordringene i deg ulike tariffområdene er noe ulike, men felles for de områdene der Ergoterapeutene til nå har fremmet krav er:

  • Det gis sentrale, generelle tillegg til alle. Dette gis som en lik prosent.
  • Minstelønns- og garantilønnssatser oppjusteres.
  • Det settes av en pott til lokale forhandlinger. Forholdet mellom sentral og lokal fordeling må være slik at mesteparten gis sentralt. 

De ulike tariffområdene

For tariffområdene Spekter og Virke er det i skrivende stund ikke levert konkrete krav. For kommunene (KS-området), staten og tariffområdet Oslo kommune, er det i tillegg til det generelle nevnt ovenfor, noen spesielle krav som er viktig for Ergoterapeutene. Dette er grunnlaget når vi nå har fremmet de krav vi mener at Unio må legge vekt på i tariffoppgjørene i de ulike tariffområdene:

Ergoterapeuters lønn skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Stort engasjement fra medlemmer og tillitsvalgte

Ergoterapeutenes lønnskrav til årets lønnsoppgjør er utarbeidet etter en grundig og god prosess i organisasjonen. Allerede i fjor høst sendte forbundet ut spørreskjema i form av debattnotat til de tillitsvalgte. Resultatene er behandlet på regionale tariffkonferanser i januar og februar

Forbundsstyret gjorde endelig vedtak av kravene på sitt møte i mars.

Veien videre

Partene har frist på seg til 1. mai for å komme frem til en forhandlingsløsning. Hvis partene ikke kommer til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling. I så fall vil resultatene foreligge først i slutten av mai. Fører heller ikke meklinga frem vil en streik være siste utvei.
– Vi håper at partene er innstilt på å jobbe hardt for forhandlingsløsning, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Stor takk til aktive tillitsvalgte

Veldig mange tillitsvalgte og regionstyrene har vært og er engasjert med viktige oppgaver knyttet til forberedelsene til lønnsoppgjøret.
– Vi retter en stor takk til medlemmer og tillitsvalgte som har engasjert seg i årets lønnsoppgjør ved å komme med gode innspill til forbundets krav, sier forhandlingssjefen.

– Vi må også rette en stor takk til alle tillitsvalgte som deltar i Unios konfliktberedskapsutvalg, avslutter Hege Munthe.

Om lønnsoppgjøret på våre nettsider

Du vil finne samlet informasjon om lønnsoppgjørene i 2022 på ergoterapeutene.org/tariff2022.