Hege Munthe, jakke smil frotal

Hva skal vi kreve i lønnsoppgjørene til våren?

Det nærmer seg hovedtariffoppgjøret 2022. Da skal tariffavtalene for den neste tariffperioden forhandles. Selv om vi ikke er kommet lenger enn til november 2021, så er det på tide å starte opp arbeidet med forberedelser til utforming av forbundets krav.

Ergoterapeutene skal være tydelig og fremtidsrettet, basert på demokratiske prinsipper og gjennomgående representasjon. Representasjonen skal gå som en rød tråd mellom det enkelte medlem, tillitsvalgte, regionstyrer og forbundsstyret.

– Derfor inviteres de tillitsvalgte og medlemmene til å uttale seg om hva forbundsstyret skal vektlegge når kravene til lønnsoppgjørene skal utformes, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Denne uken sendes det derfor ut et debattnotat på epost til alle de tillitsvalgte i forbundet. Samtidig sendes det ut en undersøkelse for å fange opp de diskusjonene som skjer lokalt og de tillitsvalgtes vurderinger.

Frist for å besvare undersøkelsen er 13. desember.

Arbeidsbestingelser som reflekterer utdanning, kompetanse og ansvar

Ergoterapeuters arbeidsbetingelser må reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn.
– Hva dette skal bety for kravene i neste års tariffoppgjør vil vi diskutere med medlemmene og de tillitsvalgte, sier forhandlingssjefen. Det er medlemmene og dere tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som er brukere av avtaleverket og som best vet hvordan tariffavtalene fungerer i praksis.

God prosess for forankring av kravene

Forbundsstyret ønsker å legge opp til en god prosess slik at det kan utformes krav som har forankring i medlemsmassen.
– Vi håper at de tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å utarbeide sine svar.

En beskrivelse av hele prosessen finner du innledningsvis i debattnotatet.

Håper på stor aktivitet

– Vi håper at flest mulig sender inn svar og innspill, sier Hege Munthe forventningsfullt. Da vil regionene få et bredest mulig grunnlag for det videre arbeidet som skal føre frem til debatt og utarbeidelse av forslag til krav i februar 2022.

Hvordan svare på undersøkelsen?

Det er du som tillitsvalgt som skal svare på undersøkelsen. Lenke til selve undersøkelsen sendes ut på mail i disse dager
– Du velger selv i hvor stor grad du skal involvere medlemmene og hvordan du eventuelt skal kommunisere med dem, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Du kan for eksempel kalle inn til et lunsjmøte eller kommunisere på mail. Antallet medlemmer og hvor spredt de er vil muligens være avgjørende for behandlingsform. Er du tillitsvalgt for deg selv, er du også velkommen til å svare.

Lønnsundersøkelsen 2021.

Debattnotatet må ikke forveksles med lønnsundersøkelsen hvor vi samler inn data om alle medlemmenes lønnsnivå. Lønnsundersøkelsen sendes til alle medlemmene i desember.

Om lønnsoppgjøret på våre nettsider

Du vil finne samlet informasjon om lønnsoppgjørene i 2022 på ergoterapeutene.org/tariff2022.