Web-Kristin-1190498-c- copy

– Vil du være med og utrede faglige grupper eller nettverk?

Ergoterapeutene skal starte et arbeid med å utrede dette. Fagsjef Kristin Jess-Bakken oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt med sin region.

Ergoterapeutene sitt program for perioden 2023-26, slår fast at vi skal utrede og legge til rette for en utvikling av spesialfaglige grupper, og at disse gruppene må basere seg på medlemmenes behov og engasjement. Videre at Ergoterapeutene skal være organisert på en best mulig måte for å møte fremtidens behov.

Programmet for denne landsmøteperioden.

Oppfølging av landsmøtets vedtak – utredningsarbeid

For å sikre en god utredning i samsvar med Landsmøtevedtaket har forbundsstyret vedtatt å sette ned et utvalg som skal kartlegge og vurdere

  • Hva medlemmene trenger av faglige råd/nettverk
  • Hva målet med faglige råd/nettverk skal være
  • Hvordan man eventuelt vurderer at faglige råd/nettverk skal etableres.

Dersom utvalget vurderer at faglige råd/nettverk bør og kan etableres, skal de legge frem forslag om å pilotere 2-3 etableringer med anbefalinger. Forbundsstyret vil på dette grunnlaget vedta hvilke alternativ som bør piloteres. Utvalget får også i oppgave å vurdere hvordan faglige råd/nettverk skal evalueres.

Utvalget har ansvar for å sikre at foreslåtte etableringer av faglige råd og nettverk skjer i henhold til Landsmøteprogrammet 2023-2026, medlemmenes ønsker og behov, forbundets demokratiske prinsipper, og organisatoriske og økonomiske handlingsrom.

Utredningen skal legges frem for forbundsstyret som egen sak i august.

Utvalgets sammensetning

Utvalget skal ha 4 representanter foreslått fra Regionene i tillegg til fagsjef og rådgiver i fagavdelingen. Fagsjefen leder utvalget.

For at dette utvalget skal ha tilstrekkelig bred representasjon bes det om at regionene foreslår 1 til 2 kandidater som kan sitte i dette utvalget. Disse må gjerne ha ulike erfaring med tanke på verv i organisasjonen, arbeidsområde og geografi. Forslagene fra regionene må sendes fagsjefen innen 1. april. Administrasjonen og politisk ledelse setter sammen utvalget basert på forslagene fra regionen.

Ønsker du å delta eller har du forslag til kandidater?

Om du ønsker å delta i dette utredningsarbeidet oppfordrer fagsjef Kristin Jess-Bakken deg til å melde fra til din region.

Selv svarer hun også gjerne på spørsmål om utredningsarbeidet.