w-Tove-5207 copy

Vi vil ha flere ergoterapeuter i akuttmedisinske tjenester

I vårt høringssvar til stortingsmeldinga om akuttmedisinske tjenester, etterlyser Ergoterapeutene økt bruk av ergoterapeuters kompetanse.

– Vi mener at tverrfaglighet må være førende for akuttmedisinske tjenester og at ergoterapeuter må være representert som en del av tverrfagligheten, oppsummerer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Økt tverrfaglighet øker muligheten for god oppgavedeling, bærekraftig ressursutnyttelse og bedre og mer helhetlig behandling av personer som har behov for disse tjenestene. Samtidig bør organiseringen av tjenestene dreies mot tidlig rehabilitering, fordi dette gir bedre prognoser for den enkelte.

Les hele høringssvaret til Ergoterapeutene

Meningsfulle aktiviteter i en akuttfase

Meningsfull aktivitet er et sentralt menneskelig behov, som ofte overses i en
akuttmedisinsk hverdag
– Det er imidlertid ikke slik at dette blir mindre viktig fordi man er syk –
tvert imot, minner Tove Holst Skyer om. I en akutt fase opplever mange behov for å gjenvinne kontroll i eget liv.

Fordelene ved mer bruk av ergoterapi i akuttmedisin

I høringssvaret viser Ergoterapeutene hvordan mer bruk av ergoterapi i akuttmedisin vil bidra til:

 • Begrenset liggetid og behov for institusjonsopphold ved sykehus og sykehjem.
 • Sikring av gode overganger for pasienten fordi behov og mestringsevne blir
  identifisert.
 • Bedre kognitiv funksjon, raskere gjenvinning av funksjon samt begrensede
  komplikasjoner etter bruk av respirator for pasienter på intensivavdeling.
 • Iverksetting av tiltak for mestring og selvstendighet av aktiviteter i hverdagslivet i
  akutt fase. Dette gir raskere bedring, færre reinnleggelser, bedre prognoser og
  mindre hjelpebehov for ulike pasientgrupper.
 • At personer kommer raskere tilbake til hverdagsliv og arbeidsliv.

Ulike bidrag i ulike akuttmedisinske tjenestene

I høringssvaret beskriver Ergoterapeutene hvordan ergoterapeuter kan bidra i ulike deler av de akuttmedisinske tjenestene:

 • Legevakt og ambulansetjenesten
 • Intensivavdeling
 • Akuttpsykiatri

Stor involvering fra medlemmene

I arbeidet med høringssvaret har aktiviteten fra både medlemmer, tillitsvalgte, regionstyremedlemmer og ansatte vært stor.
– Dette høringssvaret er kommet i stand etter godt lagarbeid, og det er jeg veldig glad for, sier forbundslederen.

Andre høringssvar

Du finner Ergoterapeutenes høringssvar og politiske dokumenter her:.