Tonje-PB050227-b

Vi har gitt våre første forslag til den nye folkehelsemeldingen

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. Ergoterapeutene har nå kommet med sine første forslag til regjeringen.
– Folkehelse og bærekraft går hånd i hånd, sier nestleder Tonje Hansen Guldhav.

Norge står ovenfor store utfordringer fremover hvor flere eldre, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer helse- og velferdstjenestene våre. Et bærekraftig samfunn forutsetter god folkehelse. Vi må derfor prioritere folkehelsearbeidet høyt for å skape et bærekraftig samfunn med bærekraftige helse- og velferdstjenester.

Ergoterapeutenes forslag til til folkehelsemeldinga

– Folkehelse og bærekraft går hånd i hånd, sier Ergoterapeutenes nestleder Tonje Hansen Guldhav.

Hvordan få til godt folkehelsearbeid?

For å få til et godt folkehelsearbeid er det helt nødvendig med helsefremmende og forebyggende tiltak på befolknings- og gruppenivå, tverrprofesjonelle og sektorovergripende tiltak og god brukermedvirkning. Folkehelsetiltakene må være koordinerte og sees i sammenheng med andre tilbud, med hverdagsmestring og meningsfulle aktiviteter som kjerneelementer.

– Medlemmene våre er spesielt opptatte av universell utforming, og viktigheten av å komme tidlig nok inn i planprosesser. Dette har vi tatt med oss i høringssvaret vårt. Vi ser det i sammenheng med et aldersvennlig samfunn og digital inkludering, forteller Tonje Hansen Guldhav

Mer om folkehelsemeldingen på regjeringens nettsider

Arbeidslivet er en sentral arena

– Arbeidshelse må inn som et viktig element i regjeringens plan for en bedre folkehelse.  Vi oppholder oss store deler av livet på jobb, og det er avgjørende med gode og trygge arbeidsmiljø for å sikre en god helse, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio: – Arbeidshelse er en viktig del av folkehelsa

Arbeidslivet er en sentral arena for helsefremmende og forebyggende aktivitet, og for utjevning av sosiale forskjeller.
– Ergoterapeutene mener vi må sikre et inkluderende arbeidsliv med gode alternativer for de som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet, sier nestleder Guldhav.

Tverrfaglige team er viktige for barn og unge

Det er viktig for folkehelsen at vi har tverrfaglige «team» rundt barn og unge, slik at vi fremmer deltakelse for alle elever, uansett utgangspunkt.
– I innspillet vårt argumenterer vi for tverrfaglige forebyggende tjenester til barn og unge med vekt på mestring og deltakelse i meningsfull aktivitet, forteller nestlederen.

Facebook-gruppa Ergoterapi og folkehelse

Folkehelsearbeidet må også utløse ressurser hos eldre

Vi blir ubestridelig flere eldre i landet vårt, og folkehelsearbeidet må legge til rette for å utløse ressurser for eldre i ulike livssituasjoner. Det må legges vekt på hva som gir mening og innhold i hverdagen.
– Forebyggende hjemmebesøk er et eksempel som viser god nytteverdi og som bør tilbys i alle kommuner. Boligrådgivning og -planlegging er også et sentralt forebyggende tiltak som kan bidra til å opprettholde hverdagsmestring, deltakelse og fysisk aktivitet hos eldre, avslutter nestleder Tonje Hansen Guldhav

Her finner du alle våre høringssvar