Statsbudsjettet 2024

Til tross for manglende kursendring, er elementer i Statsbudsjettet i tråd med våre forslag

– Det er mange gode og viktige forslag i statsbudsjettet, i tråd med våre innspill, sier forbundsleder Tove Holst Skyer etter å ha fordypet seg i budsjettforslaget. Det er likevel svært bekymringsfullt at regjeringen ikke tar behovet for en dreining i helsetjenestene på alvor.

I år har regjeringen kommet med mange gode perspektiver og intensjoner. Blant annet «Folkehelsemeldinga» og «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime».
– Jeg hadde derfor forventet en tydelig satsning på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende innsats i dette budsjettforslaget, sier en skuffet forbundsleder.

Handlingsregel for bærekraftige helsetjenester

For å få til en slik dreining mener Tove Holst Skyer at regjeringen bør lage seg en handlingsregel for bærekraftige helsetjenester. Dette i tillegg til den eksisterende handlingsregelen for bruk av oljepenger.

– For hver milliard som budsjetteres til omsorgsplasser, bør det budsjetteres like mye til helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsats.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Langsiktig og bærekraftig perspektiv

Regjeringen har lytta til Ergoterapeutenes innspill, men tar likevel ikke behovet for en dreining i helsetjenestene på alvor, sier forbundsleder Tover Holst Skyer i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

– Bare slik kan vi bevege oss i en bærekraftig retning, hvor vi gjør mer av det som utløser innbyggernes ressurser og som samtidig lønner seg i et langsiktig og bærekraftig perspektiv, sier forbundslederen.

Dette vil dempe behovet for de langvarige og mer ressurskrevende tjenestene. Tjenester som utløser mestring og deltakelse må bli en bærebjelke i helsetjenestene.
– De 3 milliardene som nå foreslås til investeringstilskudd til 1500 heldøgns omsorgsplasser burde vært matchet med 3 milliarder til tiltak som fremmer helse, forebygger og legger til rette for mestring, selvstendighet og deltakelse, utfordrer forbundslederen.  

Også positive punkter i budsjettforslaget

Til tross for at den store dreiningen av helsetjenesten uteblir, er det også positive forslag i regjeringens budsjettforslag.

 • 360 millioner til styrking av satsningen på psykisk helse og rus. Av disse er 150 millioner til lavterskeloppfølging i kommunene, i tråd med vårt forslag. Midlene til kommunene gis imidlertid som frie midler, men burde vært øremerket. Prioritering av barn/unge er også i tråd med våre innspill.  
 • 75 millioner til oppfølging av kompetansedelen av Bo trygt hjemme-reformen.  
  58 av disse går til utvidelse av Tørn, og det blir viktig at de resterende 17 millioner i stor grad går til kompetanse og tiltak som målrettet sørger for tilrettelegging og mestring. Ergoterapeuters kompetanse trengs for å virkeliggjøre reformens målsettinger og må derfor sikres i Bo trygt hjemme-satsningen.  
 • 104 millioner til helse- og omsorgsforskning i kommunene.  
 • 770 millioner økning til arbeidsmarkedstiltak og integrering, for inkludering av flere i arbeidslivet. Det er veldig bra at det blant annet skal satses på IPS og FACT/FACT ung. Dette er i tråd med våre innspill. 
 • 40 millioner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er smått, men midlene bør kunne bidra til å lukke kompetansehull i tjenestene. Ergoterapeuters mestrings- og tilretteleggingskompetanse mangler i altfor stor grad. Disse midlene må bidra til å bøte på at barn og unge ikke har tilgang på ergoterapikompetanse i sine helsefremmende og forebyggende tjenester. 
 • Vi er i utgangspunktet positive til helseteknologiordningen som foreslås, men velferdsteknologiprogrammet bør videreføres. Erfaringene fra programmet, som at ergoterapeuter er nøkkelpersonell i innføring av velferdsteknologi, må bringes videre. 

Store mangler

Stortinget har store muligheter til å forbedre regjeringens forslag, siden forslaget fra regjeringen blant annet innebærer:

 • Ingen prioritert økning i studieplasser ved ergoterapeututdanningene. Av 255 nye studieplasser innen IKT og helse er 200 øremerket. De resterende 55 må i størst mulig grad øremerkes ergoterapeututdanningene for å møte samfunnets behov. 
 • Det satses ikke på rehabilitering, habilitering og hverdagsrehabilitering, men vises til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.  
 • Potten til aktivitetshjelpemidler økes kun marginalt.  
 • Lite oppmerksomhet rundt universell utforming 

Høye forventninger 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan er ventet mot slutten av året, og her er det lovet et eget kapittel for rehabilitering. Budsjettdokumentet som ble lagt frem i dag har ingen styrking av rehabiliteringsfeltet men peker på denne kommende planen, og synliggjør at regjeringen vil vurdere tiltak for å forbedre tilbudet innen rehabilitering og habilitering. Regjeringen vil eksempelvis:  

 • Vurdere om tilbudet kan styrkes gjennom tydeligere organisering og ledelse 
 • Forbedre kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og hverdagsrehabilitering i kommunene 
 • Utvikle gode tjenester gjennom veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, ambulante tjenester og økt bruk av teknologi i tjenestene på begge nivåer 
 • Satse videre på helsefellesskapene 

Det vises også til at evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering viser at det fortsatt er behov for å styrke kompetanse og kapasitet i rehabiliteringstjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

– Våre forventninger til Nasjonal helse- og samhandlingsplan er nå enda høyere, men det er bekymringsfullt at vi ikke ser tegn til prioritering av rehabiliteringsfeltet i dette budsjettforslaget.

Tove Holst Skyer