Tove-050205

Stortinget har lyttet til vårt syn på Prioriteringsmeldinga

Stortinget har ferdigbehandla stortingsmeldinga om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og Ergoterapeutene har fått gjennomslag for våre forslag.

Før påske behandlet Stortinget Stortingsmelding 38 (2020-2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

– Jeg er glad for at vi har blitt lyttet til i denne prosessen, som har pågått gjennom flere år. Det har vært avgjørende for resultatet. Allerede da Blankholmutvalget startet sitt arbeid, ga vi innspill om viktigheten av fokus på mestring, sier forbundsleder Tove Skyer.

Vi har blitt hørt

Mestring er ressursutløsende både for den enkelte og for tjenestene og samfunnet. Dette var en sentral del av det skriftlige høringssvaret som Ergoterapeutene ga til stortingskomiteen.
– Når Stortinget nå vil at mestring skal være en del av nytte- og alvorlighetskriteriene, er dette helt i tråd med våre forslag. Dette er også en naturlig forutsetning for helsetjenestenes møte med den demografiske utviklingen og samfunnets utfordringer, sier Tove Holst Skyer.

Nestleder Tonje Hansen Guldhav innlegg under Stortingets høring

Stortingets vedtak i korthet

Ved behandlingen gir Stortinget sin tilslutning til følgende tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. Kriteriene er i hovedsak en videreutvikling av kriteriene som har vært gjeldende for spesialisthelsetjenesten og for legemidler finansiert over folketrygden, og i tråd med Blankholm-utvalgets forslag, tilføyes mestring for nytte- og alvorlighetskriteriene.

Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Hele innstillinga fra Helse og omsorgskomiteen, som nå er vedtatt av Stortinget.

Stortingsmeldinga følges opp med prioriteringsveileder

Stortingsmeldinga varsler at regjeringa vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en nasjonal faglig prioriteringsveileder for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ergoterapeuters kjernekompetanse bidrar til mestring, slik at livet kan leves og man kan delta og være aktiv, på tross av sykdom eller tilstander som utfordrer hverdagslivet.
– Det haster med en dreining i tjenestene, med større vektlegging av mestring og ressursutløsing. Jeg opplever at Stortinget nå har stilt seg bak en slik dreining, avslutter forbundslederen.