Statsbudsjettet: Regjeringen møter utfordringene med feil medisin

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2020 i dag. 23 millioner til eldrereformen «Leve hele livet» og 3,6 milliarder til nye sykehjemsplasser er ikke en bærekraftig prioritering, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

23 millioner til eldrereformen «Leve hele livet» og 3,6 milliarder til nye sykehjemsplasser er ikke en bærekraftig prioritering, sier Nils Erik Ness.

Regjeringens Leve hele livet skal være en kvalitetsreform for eldre.
– I forslaget til statsbudsjett tilføres ikke reformen nødvendige ressurser, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Derimot satser regjeringen stort på heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger.
– Dette er ikke bærekraftig over tid, når vi vet de store utfordringer vi står ovenfor de nærmeste årene, sier Nils Erik Ness.

Nils Erik Ness blogger: Hva betyr statsbudsjettet for ergoterapeuter?

Etterlyser kunnskapsbasert innsats

Ergoterapeutene etterlyser et mer kunnskapsbasert grunnlag for regjeringens prioriteringer.
– Innsats som sikrer at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er langt mer fremtidsrettet sier forbundslederen. For å få til dette trekker han frem rehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, tilrettelegging av boliger og aldersvennlige samfunn som hensiktsmessige tilnærminger.

Hvordan kan ergoterapeuter bidra til «Leve hele livet?»

Unio: Oljesmurt økonomi og stram kommuneøkonomi

I Unios første kommentarer til statsbudsjettet for 2020 heter det blant annet:
«Regjeringens anslag for norsk økonomi er litt mer optimistiske enn det SSB la fram for en måned siden. Konjunkturoppgangen fortsetter i et moderat tempo, noe over trendvekst siden 2018. Økte oljeinvesteringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til veksten i år, mens oljeinvesteringene ventes å gi et negativt bidrag i 2020 og særlig i 2021.»

Og videre
«Kommuneproposisjonen for 2020 varslet en realvekst i de frie inntektene for kommunesektoren på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Regjeringen legger seg nå i det nedre intervallet og foreslår at de frie inntektene skal øke med 1,3 mrd. kroner tilsvarende en realvekst på 0,3 pst. «