Nils-Erik-31

Statsbudsjettet: Regjeringen forstår ikke at rehabilitering er bærekraftig

Det er mer behov for rehabilitering enn noen gang. Regjeringa synes ikke å forstå at dette også gir bærekraftig utvikling, når de i dag la frem forslag til statsbudsjett.

– Regjeringen slår fast at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene skal gis i kommunen der brukeren bor, men følger ikke opp med midler i statsbudsjettet, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Vi får flere eldre, forholdsvis færre i arbeid og lavere pensjonsinnbetalinger.
– Derfor må Norge legge til rette for at innbyggerne klarer å bo hjemme lengst mulig, at vi står lenger i arbeid og at flere personer med funksjonsnedsettelser kommer i inntektsgivende arbeid, slår han fast.

Den demografiske utviklingen skjer samtidig med forventet nedgang i oljeinntekter og konsekvenser av koronapandemien.

Forbundsleder Nils Erik Ness blogger om statsbudsjettet: Regjeringa ser ikke hvordan helsetjenesten kan bli mer bærekraftig!

Ingen innsats for kortere ventetid

I statsbudsjettet antyder regjeringen at reduksjon av ergo- og fysioterapi i kommunen kan ha gått ut over brukere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov.

Statsbudsjettet bidrar imidlertid ikke til å rette opp etterslepet i kommunehelsetjenesten. Med koronapandemien har re-/habiliteringstilbud, inkludert tilrettelegging av hjem og arbeidsplasser, vært redusert eller nedstengt.
– Dette har gitt kraftig økning i ventetid på ergoterapitjenester. Brukere som har kommet tilbake etter gjenåpningen har i tillegg tapt funksjon mens de har ventet, og mer funksjon vil gå tapt blant dem som står på ventelistene, slår en bekymret forbundsleder fast.

Ergoterapeutenes pressemelding med reaksjon på statsbudsjettet

Økt behov for pleie

Dette betyr at flere får behov for hjemmetjenester eller institusjonsplass mens de venter. I tillegg får vi gradvis flere brukere med omfattende og langvarig rehabiliteringsbehov etter Covid-19.
– Til sammen gir dette økt behov for institusjonsplasser og sykepleiermangel, slår Nils Erik Ness fast som peker på at pleietjenester er mye dyrere enn rehabiliterende tiltak.

Unios første kommentar til statsbudsjettet

Ergoterapeutene mener

  • Det er helt nødvendig med mer satsning på rehabilitering og tjenesteinnovasjon for å dreie mot mer bærekraftig helsetjeneste. (Vi foreslår 500 mill)
  • Etterslepet i kommunehelsetjenesten må tas på like stort alvor som etterslepet i sykehusene og bevilges med øremerkede midler til innhenting. (Vi foreslår 500 mill)
  • Tross lovpålagt ergoterapitjenester mangler 60 kommuner ergoterapeut – her er det behov for rekrutteringstilskudd (Vi foreslår 50 mill)
  • Når det nå legges opp til en videre økning i studieplasser til helseprofesjonene, må dette inkludere ergoterapeuter. I perioden 2015-19 er det en økning av ergoterapeutstillinger i kommunene på 25%, og det rapporteres om manglende søkere til stillinger i Nord-Norge.