Tonje-Hansen-Guldhav-153-hires

Profesjonsmeldinga svarer ikke på hvordan vi skal få dekket behovet for ergoterapeuter

I dag la regjeringa fram Profesjonsmeldinga, stortingsmeldinga om endringer i profesjonsutdanningne. – Meldinga gir få svar på hvordan vi skal få dekket behovet for ergoterapeuter i årene som kommer, sier nestleder Tonje Hansen Guldhav.

Regjeringa la i dag fram Profesjonsmeldinga. Flere veier inn i utdanningene, mer faglig frihet og mer erfaringsbasert undervisning, er regjeringens ambisjon.

Les mer på regjeringens hjemmesider.

– Det er positivt med fokus på profesjonsutdanningene og det er mye godt i meldingen som blant annet retter oppmerksomhet mot god praksis, rekruttering til profesjoner, samarbeid mellom akademia og praksisfeltet, innleder nestleder Tonje Hansen Guldhav som deltok på regjeringens presentasjon av meldinga i dag.

Det blir opp til utdanningene å prioritere

Det vil fortsatt være opp til utdanningsinstitusjonene å planlegge, dimensjonere og prioritere utdanningsplasser i de ulike utdanningene. Regjeringen oppfordrer utdanningene til å se til arbeidslivets behov og fremskrivniger.

– Av erfaring vet vi at det ikke er nok for å sikre tilstrekkelig kapasitet på utdanningene for ergoterapeuter. Jeg skulle ønske at meldingen tok inn over seg at ergoterapeuter er en viktig del av løsningene på dagens og framtidens utfordringer, sukker Tonje Hansen Guldhav.

Regjeringen vil følge med på at institusjonane dimensjonerer utdanningstilbodet i tråd med dei prioriterte områda.

Stortingsmelding 19 (2023 – 2024) Profesjonsnære utdanningar over heile landet, side 62
Forsiden av Stortingsmelding 19

Hva dette vil innebære i praksis er nestlederen vår usikker på.

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

Vi stiller opp for å sikre kvalifiserte og motiverte studenter

Regjeringa peker på at det ikke hjelper med flere studieplasser, dersom det ikke er mange nok som søker disse studiene.
– Her er vi avhengig av et lagspill for å sikre nok ergoterapeuter i fremtiden. I dette arbeidet deltar vi gjerne, sier Tonje Hansen Guldhav, og oppfordrer alle medlemmer til å markedsføre de mulighetene utdanninga og yrket byr på.  

“Rekruttering er eit delt ansvar mellom arbeidslivet, universitet og høgskular og styresmaktene.” s. 45 

For andre utdanningar, særleg nokre av helseog sosialfaga, er det ikkje nok uteksaminerte kandidatar til å dekke behova i arbeidslivet.

Stortingsmelding 19 (2023 – 2024) Profesjonsnære utdanningar over heile landet, side 20

Videreutdanning, masterløp og tilstrekkelig praksiskapasitet

– Jeg tenker også det er viktig at det legges til rette for relevante videreutdanninger og masterløp, stimuleringstiltak for rekruttering og tilstrekkelig praksiskapasitet for alle profesjoner. Helse- og velferdstjenestene må sees i sammenheng og da må også profesjonsutdanningene sees i sammenheng, sier Ergoterapeutenes nestleder.

Ergoterapistudenter er av de mest fornøyde studentene

Nestleder Tonje Hansen Guldhav synes det er hyggelig å se at stortingsmeldinga viser til Studiebarometeret der ergoterapistudenter er blant de som er mest fornøyde med utdanningen. I meldingen kommer det også frem av ergoterapi er på topp to når det kommer til spørsmål om tilknytning til arbeidslivet i utdanningen.

– Jeg tenker dette er tydelige signaler på at våre utdanninger på generelt grunnlag har en god balanse mellom forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i fagmiljøene, sier Tonje Hansen Guldhav.

Mindre akademiske og mer praksisnære profesjonsutdanninger

Regjeringen skisserer diverse tiltak som skal gjøre profesjonsutdanningene mindre akademiske og mer praksisnære. Blant annet gjennom å endre krav til ansatte i masterutdanninger.

– Det er ingen tvil om at profesjonsutdanninger må ha tett samarbeid med arbeidslivet og praksis. Det er formålstjenlig for alle parter. Samtidig er det viktig at vi ikke undergrave behovet for akademisk kompetanse, fastholder nestleder Tonje Hansen Guldhav. Skal vi jobbe kunnskapsbasert og møte et samfunn og en befolkning i endring må vi utvikle faget vårt og forske på intervensjoner. Da trenger vi også kompetanse på dette!