Beskaaret_Forside fra Blankholm

Prioriteringsmelding med gledelig mestringsfokus

Regjeringen mottok i dag NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fra Blankolmutvalget. Utvalget har et gledelig fokus på mestring og Ergoterapeutene har fått godt gjennomslag for våre forslag.

– Jeg vil i si meg strålende fornøyd med Blankholm-utvalgets utredning om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste, sier forbundsleder Nils Erik Ness etter sin første gjennomlesning.

Utvalgets forslag er i samsvar med Ergoterapeutenes forslag til utvalget, med vektlegging av mestring og deltakelse, og foreslår blant annet å løfte betydningen av å mestring hverdagen, og inkludere mestring i prioriteringskriteriene på nytte og alvorlighet.

«Utvalget vil derfor peke på mestring som et fremtredende aspekt ved den faglige målsettingen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten….Kommunen må ha som mål at pasienten/brukeren settes i stand til å mestre sin tilstand»

Blankenholm-utvalget

Utvalget vektlegger også, i samsvar med vårt høringsinnspill, betydningen av forskning og kunnskapsbaserte beslutninger. Forøvrig nevnes dessuten ergoterapeuters innsats i habilitering og rehabiliteringsarbeidet for å fremme mestring og deltakelse i ulike samfunnsarenaer.

Om utredningen på regjeringens nettsider

I samsvar med Ergoterapeutenes forslag

I fremtiden må rehabilitering ses i lys av en aldrende befolkningen, økning av personer som lever med kroniske helseproblemer, psykisk uhelse, og økt overlevelse etter alvorlige sykdommer og skader.

«Svært mange av disse sykdommene og funksjonsnedsettelsene kan ikke kureres eller behandles. Felles er ofte utfordringene med å mestre hverdagsliv og arbeid. Det er her innsatsen må prioriteres.»

Nils Erik Ness til Blankenholm-utvalget i april.

Les Nils Eriks blogg om prioritering i primærhelsetjenestene

Videre behandling

Nå skal rapporten på bred høring, og jeg ser frem til å få synspunktene fra høringsinstansene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

– Denne NOUen skal vi lese grundig og komme tilbake til, sier Nils Erik, og oppfordrer alle som har innspill eller kommentarer om å dele dem med Ergoterapeutene.