bestefar-ungdom2804

Pasienten er mer enn sin sykdom eller skade

Intensjonen om å utvikle “Pasientens helsetjeneste” må få konsekvenser for utformingen av ny, nasjonal helse- og sykehusplan. Pasienten er imidlertid mer enn sin sykdom eller skade, og må derfor møtes med tverrprofesjonell kompetanse.

Like før årsskiftet ga Ergoterapeutene sine innspill til Helse- og sosialdepartementets arbeid med ny, Nasjonal helse- og sykehusplan.

Bevisstgjøring, mestring og motivasjon

I sitt innspill deler naturligvis Ergoterapeutene departementets syn om at spørsmålet “Hva er viktig for deg?” er sentralt for å utvikle “pasientens helsetjeneste”.
– Dette retter oppmerksomheten mot hverdagsmestring etter utskrivelse fra sykehuset, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Innspillet peker på at ergoterapeutene benytter valide og reliable undersøkelses- og vurderingsredskap i arbeidet med å avdekke hva som er av betydning for pasienten, og hvordan pasienten kan
settes i stand til å utføre de ønskede hverdagsaktivitetene. Dette arbeidet avdekker pasientens mestringsproblemer i hverdagen og
det tydeliggjør ressurser og interesser.
– Bevisstgjøring om egne ressurser og mestring er nødvendig for å motivere pasienten til egen innsats i opptrening og
rehabilitering, minner forbundslederen om.

Spesialisert kompetanse og tverrprofesjonalitet

Ergoterapeuters kjernekompetanse er å legge til rette for mestring av hverdagslivets aktiviteter, sier Nils Erik Ness.

I sitt innspill vektlegger Ergoterapeutene også at spesialisthelsetjenesten må disponere spesialisert kompetanse på konsekvenser av sykdom og skade. Tverrprofesjonalitet både på sengeposter, i ambulant virksomhet og poliklinikker er nødvendig for å kunne iverksette riktige tiltak til rett tid for pasientene.
– Mange skal leve med konsekvenser av sykdom og skade og mange skal fortsette rehabiliteringen etter sykehusoppholdet. Ergoterapeuters kjernekompetanse er å legge til rette for mestring av hverdagslivets aktiviteter, sier Nils Erik Ness.

Bruk innspillet vårt!

Bruk gjerne innspillet vårt i de situasjoner der du i spesialisthelsetjenesten er med på å utvikle «pasientens helsetjeneste».

Dette innspillet og andre høringssvar