ungdom8997

Nytt år med ny grunnforsikring

Fra nyttår ble vår obligatoriske grunnforsikring vesentlig forbedret med Kritisk sykdomsforsikring inkludert. Samtidig vil forsikringen gjelde ut det året du fyller 70 år. Etter å ha vært uendret i mange år vil du på månedens lønnsslipp se at premien er justert noe.

Med virkning fra 1. januar 2019 blir dekningen Kritisk Sykdom inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen vår  Forsikringspakken er dermed utvidet med en viktig forsikring få har maken til. Den obligatoriske forsikringen består i nå av fire dekninger;

 • Livsforsikring for medlem
 • Uføreforsikring for medlem
 • Familieulykkesforsikring
 • Kritisk sykdom

Forsikringssummene fra 2019:

Gå gjennom ditt forsikringsbehov: Les forsikringsbrosjyren eller ring forsikringskontoret.
 • Kr 400 000 til etterlatte ved dødsfall.
 • Inntil kr 320 000 dersom du blir arbeidsufør.
 • Inntil kr 1 500 000 dersom du blir invalid som følge av ulykke.
 • Kr 50 000 ved kritisk sykdom.

Forsiktig justering av premiene

Av lønnsslippen for januar vil medlemmene se at der vi tidligere har trukket 129 kroner, trekkes det nå 147 kroner.

I perioden 2007 til 2018 har prisen (forsikringspremien) på grunnforsikringen vår økt med bare 9 %. I samme periode har den gjennomsnittlige prisøkningen vært betydelig høyere, og vi justerer nå prisen i tråd med prisstigninga..

Hva med opphørsalder?

Tidligere gjaldt forsikringen ut det året man fylte 67 år. Med virkning fra 2019 kan man ha den obligatoriske forsikringen ut det året man fyller 70 år.

Livsforsikringen og ulykkesforsikringen vil gjelde til 70 år. Kritisk sykdom til 67 år, og uføreforsikringen til 60 år.

Har du gode forsikringer gjennom jobben?

Ergoterapeutenes forsikringer utbetales i tillegg til andre ordninger du har, gjennom jobb eller andre steder. Det er altså ikke samordning. Etter det vi kjenner til er det ingen medlemmer som har Kritisk sykdomsforsikring gjennom jobb.

Hva dekker Kritisk sykdomsforsikringen?

 • Forsikringssum: Kr 50 000
 • Sykdommer: Hjerteinfarkt, hjerneslag, gjennomført hjerteoperasjon, angioplastikk, alvorlig kreftsykdom, hjernesvulst, multippel sklerose, motornevronsyndrom, tap av taleevnen, nyresvikt, organtransplantasjon, parkinson, døvhet, blindhet, lammelser, store brannskader, tap av ben og armer. For detaljer vises til det forsikringsbevis og vilkår.

Hvilke regler gjelder for Kritisk sykdomsforsikringen?

 • Forsikringen utbetales ved diagnose av en av de kritiske sykdommene ovenfor
 • De første 90 dagene gjelder den kun for ulykkeshendelser
 • Forsikringen gjelder ikke dersom du har reservert deg mot deltagelse i den obligatoriske forsikringen.

Spørsmål? Kontakt Ergoterapeutenes forsikringskontor: