Web-Hege11190432 copy

Hva tjener en ergoterapeut? Lønnsundersøkelsen 2023 er klar

Har du lurt på om lønna di er høyere eller lavere enn lønna til andre ergoterapeuter, med tilsvarende alder og ansiennitet? Lønnsundersøkelsen gir deg svaret, og kan være et verktøy til lokale forhandlinger.

Lønn
Lønnundersøkelsen 2023 Oversikt over medlemmenes lønns- og arbeidsforhold

– Ergoterapeutene gjennomfører årlig en lønnsundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer. Lønnsundersøkelsen er nyttig både for medlemmer, tillitsvalgte og forbundet for øvrig, forteller forhandlingssjef Hege Munthe (bildet).

Lønn fordelt på kjønn og alder

Gjennomsnittslønn for menn og kvinner gis i denne undersøkelsen kun ut ifra alder, ikke pr. tariffområde. I enkelte områder er det så få respondenter at en deling på kjønn kunne identifisert enkeltindivider. I et gjennomsnitt vil disse tallene uansett ha liten verdi.

Alle sektorer og stillingstyper er representert – også ledere og andre grupper med høy lønn. Selv om det er relativt få av disse, bidrar de til å heve snittet. Enkelte aldersintervaller har få respondenter, og dermed kan de oppgitte verdiene gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen.

For å finne ut mer om de enkelte tariffområdene, finner du flere detaljer i selve rapporten.

Du finner også funnene fordelt på kjønn og alder i vår lønnskalkulator.

Øvrige interessante funn

I tillegg til lønn byr lønnsundersøkelsen på flere interessante funn. Disse funnene inkluderer alle respondenter i alle tariffområder inkludert ledere. Disse gir et relativt godt bilde av ergoterapeuters lønns- og arbeidsforhold. 

Forhandle lønn ved jobbskifte, det lønner seg!

40 % av de som svarte på lønnsundersøkelsen oppga at de skiftet jobb de siste 4 årene. Av disse svarer halvparten at de forhandlet lønn ved jobbskifte. Hele 72 % av de som forhandlet lønn fikk uttelling i form av høyere lønn enn de først fikk tilbud om. Dette viser at det lønner seg å forhandle om lønn ved ansettelse.

Utdanningsnivå

Av respondentene svarer 76 % at deres høyeste utdanningsnivå er bachelor. 12 % oppgir at de har høyeste utdanning på masternivå, 4 % oppgir at de er spesialister, og 1 % oppgir at de har doktorgrad. 58 % oppgir at de har relevant videreutdanning, og av disse har kun 59 % fått uttelling for sin videreutdanning. Dette er en liten nedgang fra 2022, men siden det kan være ulike respondenter fra år til år, kan man ikke se en klar tendens.

Arbeidstid

Av de som har svart på undersøkelsen har 90 % heltidsstilling. Av de 10 % som går i en deltidsstilling, vil 26 % øke sin stilling. Her er det en nedgang fra fjoråret.

9 % oppgir at de jobber turnus, som er på samme nivå som tidligere år.

Midlertidig ansatt

Ifølge lønnsundersøkelsen er 7 % av respondentene midlertidig ansatt. Dette er på nivå med tallene fra 2022.

Utvalget av respondenter tilsier at svarene er representative, men noen områder har få respondenter som gir et dårligere statistisk grunnlag.