Tove-PB050200-b

Litt å glede seg over i revidert nasjonalbudsjett, men den økonomiske situasjonen er usikker

Regjeringen Støre la i dag frem sitt reviderte nasjonalbudsjett.
– Til tross for at det er noen elementer å glede seg over, savner vi grep for styrking av helse- og velferdstjenestene. sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å kompensere sjukehusa med 700 millioner kroner. Årsaken er bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordninga med innsatsstyrt finansiering, ISF.
– Dette er bra, men trolig ikke stilstrekkelig, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

På samme måten er forbundslederen bekymret for kommunenes situasjon, med etterslep etter pandemien og mottak av flyktninger fra Ukraina.
– Jeg er bekymra over at kommunenes handlingsrom ikke er tilstrekkelig, kommenterer forbundslederen.

Økte priser og høyere renter

Vår hovedorganisasjon Unio peker på at regjeringa forventer at rentene vil å stige mer enn tidligere lagt til grunn, og at vi i 2023 kan se for oss renter på rammelån på godt over 4 prosent. Anslaget på underliggende prisvekst er også betydelig høyere enn SSBs siste anslag.

Lettere med praksis langt fra studiestedet

Regjeringa vil bruke 50 millionar kroner på å dekke utgifter til reise og bustad til helse- og sosialfagstudentar som får praksisplass langt fra studiestedet.

– I dag er det stor mangel på helsepersonell, særleg i kommunane. No aukar vi utdanningskapasiteten, men vi treng mange fleire praksisplassar. Vi må ta heile landet i bruk som praksisarena, sier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Når vi vet at vi vil mangle over 500 ergoterapeuter i Norge i 2035, er det viktig at vi tar alle praksissteder i bruk, og derfor er jeg glad for regjeringas forslag kommenterer en fornøyd forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mer om regjeringas forslag

Regjeringa setter i gang ny folkehelsekampanje for psykisk helse

Regjeringa vil styrke den psykiske folkehelsa. Derfor blir «ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje» satt i gang. Målet er å øke befolkningen sin kompetanse om psykisk helse, fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser.

Mange får problemer med å mestre hverdagen, skolen eller jobben på grunn av psykiske helseutfordringer. 
– Denne gruppa utgjør et stort antall i arbeidsfør alder og er en stor velferdsutfordring i Norge. Stadig flere barn og unge har psykiske helseutfordringer, og i etterkant av koronapandemien er jeg glad for regjeringas forslag sier Tove Holst Skyer.

Ingen ny pott til aktivitetshjelpemidler

Bevilgningene til aktivitetshjelpemidler økes ikke i revidert nasjonalbudsjett, til tross for at midlene ble rekordtidlig brukt opp i år.
– Vi og våre medlemmer er veldig opptatt av denne potten fordi disse aktivitetshjelpemidlene nettopp tar på alvor aktiviteter som er viktige for den enkelte. Det dreier seg om de helsefremmende, meningsfulle aktivitetene, sier en skuffet forbundsleder.