ungdom-rullestol8109

Landsmøtet uttaler: Bærekraft er mer enn klima

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener at Regjeringen i større grad må følge opp helheten i FNs bærekraftmål og ikke bare redusere klimautfordringene.

Et sentralt prinsipp for FNs bærekraftmål er at ingen skal ekskluderes. Norge får flere eldre og forholdsvis færre i arbeid. Dersom vi ikke endrer helse- og velferdstjenestene, vil det bli et uhåndterlig underskudd av helsepersonell.

Forbundets pressemelding om bærekraft

Helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever et paradigmeskifte fra vektlegging av sykdom, til forebygging, mestring og deltakelse.

Ergoterapeuter er selvsagte aktører i dette paradigmeskiftet. Ergoterapeuters kompetanse bidrar til et universelt utformet, aldersvennlig samfunn og flere i arbeid.

I et slikt samfunn tilbys forebyggende helsetjenester og rehabilitering til de som har behov for det, flere bor hjemme og flere deltar i utdanning og arbeid.

Landsmøtet oppfordrer Regjeringen til å legge til rette for at FNs bærekraftmål innfris på langt mer enn reduksjon av klimautslipp. Oppfølging av lovpålagt ergoterapi i kommunehelsetjenesten er en god start. 

Denne uttalelsen/resolusjonen ble vedtatt på Ergoterapeutenes landsmøte i dag.