Kontor-3515

Koronavirus – rettigheter og plikter for ergoterapeuter

Ergoterapeuter er helsepersonell og må forholde seg til lov om helsepersonell og til arbeidsgivers styringsrett. I denne saken presenteres aktuelle temaer for ergoterapeuter i tilknytning til koronapandemien. For alle temaene gjelder at du kan kontakte forbundskontoret, dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg.

Endrede arbeidsoppgaver og arbeidstider

Det kan bli behov for omdisponeringer av personell på alle nivåer under koronapandemien og ergoterapeuter kan bli beordret til andre oppgaver på arbeidsplassen. Norsk Ergoterapeutforbund mener at medlemmene må bidra med å begrense smitte og effektene av koronapandemien. Det er viktig at den som får endrede arbeidsoppgaver er bevisst egen kompetanse på området og sikres opplæring ved behov.

Beordring til endrede arbeidsoppgaver og arbeidstider må være saklig begrunnet. Medlemmer oppfordres til å kontakte sin tillitsvalgte, dersom de er usikre på hvordan de skal forholde seg til beordringen. Forbundskontoret er bemannet og kan kontaktes for drøfting.

Arbeidstid

I krisesituasjoner kan arbeidsgivere bli nødt til å bryte Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Det forventes at slike brudd også er saklig begrunnet og at arbeidsgiver søker dispensasjon for brudd på arbeidstidbestemmelsene.

Omsorg for egne barn

Endret arbeidstid, inkludert turnus, kan gi utfordringer med omsorg for egne barn eller andre private forpliktelser. Arbeidsgiver forventes å ta hensyn til slike forpliktelser og legge til rette for barnepass og andre løsninger, dersom det bli behov for det.

Stengte barnehager og skoler

Regjeringens beslutning om å stenge alle landets skoler og barnehager, innebærer at mange foreldre har behov for barnepass for å kunne ivareta sin arbeidsplikt. Stengte skoler er i seg selv ikke grunnlag for fritak for arbeidsplikten.

Helsenorge har publisert informasjon om at det vil forekomme unntak for noen grupper når det gjelder skoler og barnehager.  Dette kan gjelde ergoterapeuter.

– Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen vil likestilles med sykdom hos egne barn, og varslet en utvidelse av perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom etter arbeidsmiljøloven paragraf 12-9. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Dersom regjeringen ikke vedtar dette, må eventuelt fritak for arbeidsplikten avtales nærmere med arbeidsgiver i det enkelte tilfellet.

Reiser

Ergoterapeutene ber medlemmer forholde seg til myndighetenes pålegg og retningslinjer om reiser også. Pr i dag innebærer det blant annet at ergoterapeuter har forbud mot å reise til utlandet, fordi ergoterapeuter er helsepersonell.

Permittering

Ergoterapeutene tror permittering i liten grad vil bli benyttet overfor helsepersonell i tilknytning til koronapandemien. De viktigste virkningene av permittering er at arbeidstakerens rett og plikt til å utføre sitt arbeid og arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn, opphører i en tidsbegrenset periode. Som permittering regnes både fritak for arbeidsplikt i en sammenhengende periode (hel permittering) og innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering).

Arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstakere er ikke direkte hjemlet i lovgivningen, men en slik adgang er forutsatt i lov om lønnsplikt under permittering (lov av 6. mai 1988 nr. 22) og i folketrygdloven § 4-7. Andre lover som forutsetter permitteringsadgang er Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) og arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Arbeidsgivers adgang til permittering er utviklet gjennom praksis i arbeidslivet, rettspraksis og tariffavtaler.