Kartleggingsredskapene igjen tilgjengelig på hjemmesidene

Forbundskontoret har fått mange henvendelser fra medlemmer som har savnet Ergoterapeutenes undersøkelses og vurderingsredskaper.

For å kunne ha et tydeligere ergoterapifokus og synliggjøre fagets kjernekompetanse er det viktig at ergoterapeuter i større grad benytter redskaper som er basert på teorier og modeller innen ergoterapi.

Dypt savnet

Ergoterapeutene fikk i vår nye hjemmesider og det har tatt litt tid å få innholdet på plass. I påvente av en bedre teknisk løsning, velger vi å legge dem ut midlertidig.

Endret navn

De benevnes nå som kartleggingsredskaper. På siden finner du en oversikt over ulike kartleggingsredskap som kan være aktuell å bruke. De fleste redskapene er utviklet av og for ergoterapeuter, og er knyttet til ergoterapeuters kjernekompetanse. Siden inneholder en kort beskrivelse, samt lenke til andre nettsteder hvor en finner mer informasjon om redskapet.

Medlemsundersøkelse

I en artikkel basert på resultater fra medlemsundersøkelsen fra 2013, om ergoterapeuters bruk av kartleggingsredskaper, fant en at det er relativt vanlig å gjøre vurdering som utgangspunkt for å velge tiltak, mens det er mindre vanlig for å vurdere fremgang eller måloppnåelse. Dette kan indikere at ergoterapeuter kan ha vansker med å dokumentere betydningen av de tiltakene de setter i verk.

Dokumentasjon gjør ergoterapi synlig

Ergoterapifaget er inne i en spennende utvikling med et økende fokus på fagets kjernekompetanse. Bruk av kartleggingsredskaper der de grunnleggende kvalitetene ved instrumentet er vurdert, er et viktig ledd i systematisering og profesjonalisering av ergoterapi.  Dokumentasjon gjør ergoterapi synlig og kommuniserbart til både brukere og samarbeidspartnere. Ved tverrfagligsamarbeid er det en forutsetning for tverrfaglighet, at de ulike profesjonene er tydelig på sin egen kjernekompetanse.

Finn kartleggingsredskaper